Studijski programi druge stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Grški jezik, književnost in kultura

Vsebine

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski študijski program Grški jezik književnost in kultura ima dve smeri: starogrški jezik, književnost in kultura; novogrški jezik, književnosti in kultura.

S programom si študent pridobi poglobljeno znanje na področju grškega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi grščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobi si splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje grškega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine grščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov grške književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša grška književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi.

Smer Starogrški jezik, književnost in kultura je zasnovana predvsem raziskovalno. Magistrant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben interpretirati v zgodovinskem kontekstu, obenem pa pozna tudi sodobne teoretske poglede in metodološke pristope. Usposobljen je za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri raziskovanju na sorodnih področjih, kjer je poglobljeno znanje grščine nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede. S tem znanjem se lahko poklicno usmeri v raziskovanje, prevajanje, publicistiko, založništvo, turizem itd.

Tudi smer novogrški jezik, književnost in kultura omogoča raziskovalno usmeritev, vendar postavlja poudarek predvsem na praktično obvladovanje vseh ravni sodobnega grškega jezika, od vsakdanje komunikacije, ustnega in pisnega prevajanja iz nove grščine v slovenščino in iz slovenščine v novo grščino do interpretacije in posredovanja literarnih del.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Novogrški jezik, književnost in kultura
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 3 letni
Novogrška književnost in civilizacija I 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine I 30 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine II 0 0 60 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 3
smer Starogrški jezik, književnost in kultura
Bizantinska književnost in kultura 30 0 0 0 3 letni
Grški jezik v srednjem in novem veku 0 30 0 0 6 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
smer Novogrški jezik, književnost in kultura
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Novogrška književnost in civilizacija II 60 0 0 0 5 letni
Opisna slovnica nove grščine III 15 0 30 0 6 zimski
Opisna slovnica nove grščine IV 0 0 45 0 4 letni
smer Starogrški jezik, književnost in kultura
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija grških besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Antika v kulturi novega veka 15 15 0 0 3 zimski
Interpretacija antične mitologije 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina jezikoslovja v antiki 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka