Epistemologija vsakdanjega življenja

Epistemologija vsakdanjega življenja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Podjed Dan, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Temeljni in razviti pojmi in koncepti teorije in filozofije znanosti. Razlaga pojmov, kot so episteme, techne in scientia ter teorija in metoda, indukcija, dedukcija. Znanstveni podatek in znanstvena trditev. Scientizem, pozitivizem, induktivizem, neopozitivizem, falzifikacionizem. Znanstvena paradigma in revolucija. Epistemološki anarhizem. Strukturalna teorija znanosti. Analitična filozofija in pragmatizem. Temeljni znanstveni pristopi: hipotetično-deduktivni, hermenevtični in kritična teorija. Kratek pregled antropoloških teorij do druge polovice 20. stoletja (evolucionizem, difuzionizem, historicizem, funkcionalizem, strukturalizem). Poststrukturalizem in postmodernizem v antropologiji. Partikularizem in univerzalizem. Komparativna metodologija. Globlja struktura, sistemska teorija in teorija iger. Sodobno življenje, izzivi in pasti preučevanja sodobnega življenja. Kompleksnost simbolnega reda in kulturnih institucij. Tekstualna analiza. Kvalitativna in kvantitativna metodologija.
Odgovornost preučevalcev načinov življenja (profesionalna etika). Predstavljeno in diskutirano snov na seminarju vsako leto dopolnjujejo nova spoznanja in dosežki vede s sprotnim branjem tekoče periodike in monografij ter spletnih virov. Pri predmetu je posebno poudarjena uporaba informacijske tehnologije pri kvalitativnih in kvantitativnih raziskavah družbenih sistemov.