Francoski jezik III

Francoski jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Francoska slovnica 3:
Predmet je sestavljen iz predavanj iz dveh delov:
a) Predavanja iz francoske slovnice 3
b) francoske jezikovne vaje

Predavanja iz francoske slovnice:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo in semantiko besednih vrst, ki sestavljajo samostalniško besedno zvezo - samostalnik, pridevnik ter določevalnike in njihovo rabo.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavi s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijaju ustreznih prevodnih strategij.

2. Francoske jezikovne vaje:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd.

- JEREB, Elza (1995): Francoska slovnica po naše, Ljubljana: Cankarjeva založba.
- RIEGEL, PELLAT, RIOUL (1994): Grammaire méthodique du français. Pariz: PUF.
- SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca, PERKO, Gregor. La morphosyntaxe non-verbale. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008, 2011. 239 str. ISBN 978-961-237-382-5.
- TOPORIŠIČ, Jože (2000): Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
- FERBEŽAR, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.