Antropologija prostora

Antropologija prostora

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vsebina

Antropologija se v vidnejši meri ukvarja s problematiko prostora šele od 90-ih let 20. stoletja. Znotraj tega raziskovalnega področja obstajajo različne tradicije koncipiranja prostora. Antropologi problematizirajo prostor v smislu človekovega telesa, glede na njegovo organizacijo in simbolnost, kot ju ureja kultura (npr. naš – njihov, javni – zasebni, moški – ženski, sveti – profani prostor itd.), v smislu krajinskih reprezentacij kulture, skozi fizične in ekološke dejavnike okolja ter njihov pomen za ljudi. Glede na sodobne globalne povezave in iz tega izhajajočo geografijo »skrčenega sveta« obravnava tudi izvajanje družbene moči in nadzora nad prostorom. Predmet teoretsko izhaja iz dveh epistemoloških tradicij, in sicer fenomenološke, ki izhaja iz akterja in njegove vpetosti v »zunanji« svet, ter materialistične (tudi marksistične), ki izhaja iz »zunanjih struktur« in razmerij družbene moči, kot te delujejo na subjektovo koncipiranje sveta.

Na vajah se študentje in študentke seznanjajo z referenčnimi etnografijami in jih kritično prediskutirajo. Terenske vaje potekajo v obliki skupinskega projektnega dela, npr. na temo krajine kot nacionalnega simbola ali različnih pomenov izbranega kraja ipd.