Nemški jezik v stiku

Nemški jezik v stiku

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Birk Uršula

Vsebina

- Kontaktna lingvistika in njene metode. Kontaktna lingvistika in sociolingvistika. Temeljna vprašanja jezikov v stiku: dvojezičnost, večjezičnost, menjava koda, jezikovna hibridnost. Posledice geografske stičnosti: vplivanje, posredovanje, jezik dajalec, jezik prejemnik, jezik posrednik. Posledice jezikovnih stikov na različnih jezikovnih ravninah, prevzete besede, sposojenke, tujke, citatne besede, interferenca, kalkiranje ipd.
- Medkulturna jezikovna razmerja in kulturna specifičnost. Jezikovne meje. Sociolingvistična specifika nemških jezikovnih manjšin ter slovenskih jezikovnih manjšin v nemškem jezikovnem okolju nekoč in danes (koroški Slovenci, izseljenci). Jezikovne manjšine v nemškem jezikovnem prostoru.
- Družbenozgodovinski pregled nemško-slovenskih (in širših slovanskih) jezikovnih stikov.
- Vplivanje nemščine na slovenščino po jezikovnih ravninah. Nekateri značilni refleksi v različnih zvrsteh slovenskega jezika: leksikalni in skladenjski germanizmi ter kalki, dvojezični toponimi, internacionalizmi, interference. - Vpliv nemščine v drugih južnoslovanskih jezikih. Internacionalni jezikovni vplivi in položaj jezika posrednika. Prisotnost slovenskega elementa v nemščini.
- Stičnost in posameznik. Dvojezičnost in večjezičnost kot dejavnik posameznikove identitete. Posameznikova jezikovna kompetenca, jezikovna zavest ter identiteta z vidika jezikovnega usvajanja in učenja ter njegove sociolingvistične dinamike. Refleksija o ključnih jezikovnobiografskih dejstvih kot temelj za refleksijo o lastnem odnosu do jezika danes in jutri.