Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje II

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Predmet sestavljata iz dva podpredmeta:
a) Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
b) Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje
Študentje poglobijo v prvem letniku pridobljena znanja in spretnosti na področju tvorjenja besedil v slovenščini in francoščini in prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi splošnimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Prevajanje splošnih besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino in iz slovenščine v francoščino.

Prevodno usmerjena idiomatika in stilistika francoskega jezika: klasifikacija in kontrastivna tipizacija frazemov ter raba v različnih besedilnih vrstah in žanrih, konotacija frazemov, razlikovanje temeljnih pojmov "polno, delno idiomatizirane in neidiomatizirane stalne besedne zveze, pregovor, rek, slogan, strukturno-pomenske modifikacije frazemov" z medjezikovnega in medkulturnega vidika , usvajanje najbolj znanih oz. najpogosteje rabljenih frazemov in pregovorov; opredelitev osnovnih pojmov stilistike: spoznavanje in razlikovanje stilnih elementov in figur v okviru posameznih besedilnih vrst, kategorizacija in tipizacija stilov glede na besedilne tipe s posebnimi kulturno pogojenimi značilnostmi, relevantnimi za prevajalsko prakso.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki:
Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
5. Molinier G. 1986. Eléments de stylistique française, Pariz: PUF.

Priporočljivi:
5. Genouvrier, E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nouveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985

Druga priporočljiva literatura: enciklopedije, leksikoni, terminološki slovarji, angleško-francoski dvojezični slovarji.