Šolsko svetovalno delo II

Šolsko svetovalno delo II

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

Vsebina

1. Teorije svetovanja:
- Posebnosti individualnega in skupinskega svetovanja v nekaterih najpogostejših teorijah svetovanja (psihodinamska, behavioristična, Rogersova, realitetna, in teorije kratkega, k rešitvam usmerjenega svetovanje)
- Poglobljena analiza položaja svetovalca in svetovanca po humanističnih teorijah svetovanja
- Analiza vodenje svetovalnega razgovora (direktivnost in nedirektivnost)
- Posebnosti (razlike) svetovanja učencem, dijakom in staršem (odraslim)

2. Preventivne oblike dela z učenci in dijaki za zmanjševanje deviacij pri učenju, osebnostnem in socialnem razvoju (usposabljanje učencev za uspešno učenje, zmanjševanje uživanja drog in nedovoljenih sredstev, zmanjševanje nasilja, itd.)

3. Svetovalno in posvetovalno delo s starši
- Svetovalno delo šolskega pedagoga s starši je odvisno od načina organizacije šolstva in šole;
- sodelovanje s starši rizičnih skupin otrok;
- motivacija staršev za sodelovanje; individualne in skupinske oblike sodelovanja (roditeljski sestanki, skupine staršev rizičnih otrok) in svetovalnega dela.

4. Tehnika načrtovanja in evalvacije uspešnosti svetovalnih posegov.

5. Etična načela svetovalnega dela (poglobljeno): načelo delati v dobro učenca (klienta); načelo prostovoljnosti; načelo zaupanja in zaupnosti.