zgodovina

Programmes and projects

Researchers at the Faculty of Arts are involved in numerous domestic and international projects.

Domestic Projects

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.19-31.12.24

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. M. Antić Gaber

01.01.19-31.12.24

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.19-31.12.24

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.19-31.12.24

122447/
6242

UL FDV

P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24

122447/

6254

UL PEF, UL FRI

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Currie Ožbot

01.01.17-31.12.20

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.17-31.12.20

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. R. Stergar

01.01.22-31.12.27

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.19-31.12.24

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. D. Mlekuž

01.01.18-31.12.23

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.19-31.12.24

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.17-31.12.22

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.19-31.12.24

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J6-7173 Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije dr. B. Jezernik 01.01.16-30.06.19

122444/

6559

UL FDV, ZRC SAZU
J6-7180 Slogovna in kompozicijsko-tehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb dr. G. Pompe 01.01.16-30.06.19

122460/

6560

ZRC SAZU
J6-7364 Jezik in znanost: možnost realizma v moderni filozofiji dr. S. Žižek 01.01.16-30.06.19 122454/
6561
ZRC SAZU
J7-7276 Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-1918) dr. T. Smolej 01.01.16-30.06.19 122455/
6562
ZRC SAZU

J5-8247

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

dr. M. Žumer

01.05.17-30.04.20

122456/
6575

IZUM

J6-8248

Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

dr. B. Repe

01.05.17-30.04.20

122450/
6576

ZRC SAZU, UL PE, INZ

J6-8255

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

dr. I. Kosem

01.05.17-30.04.20

122447/
6578

UL FDV, IJS

J6-8259

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

dr. T. Virk

01.05.17-30.04.20

122451/
6579

ZRC SAZU, UP FHŠ

J6-8261

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

dr. S. Pettan

01.05.17-30.04.20

122460/
6580

ZRC SAZU

J6-8263

Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija

dr. S. Hajdini

01.05.17-30.04.20

122454/
6581

ZRC SAZU

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

dr. G. Repovš

01.05.17-30.04.20

122458/
6582

UKC, UL MF

J3-9264

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.07.18-30.06.21

122458/
6500

UL MF, UKC, UL FRI

J5-9437

Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja

dr. C. Peklaj

01.07.18-30.06.21

122442/
6501

UL NTF, UL FRI, PEI

J6-9372

Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame)

dr. Š. Vintar

01.07.18-30.06.21

122447/
6502

IJS

J6-9381

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

dr. R. Kuhar

01.07.18-30.06.21

122445/
6503

Mirovni institut

J6-9387

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji

dr. M. Klemenčič

01.07.18-30.06.21

122446/
6504

ZRS KP, UM PEF

J7-9429

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo

dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.07.18-30.06.21

122452/
6505

ZRS KP, SEM

Z6-8252

Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz

dr. B. Škvor Jernejčič

01.05.17-30.04.20

122440/
6577

---

Z6-9371

Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

dr. M. Bitenc

01.10.19-30.09.21

122447/
6506

---

N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23

122447/

6002

IJS, UNIVERZA

V ANTWERPNU

J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) dr. J. Kosi 01.07.19-30.06.22

122450/

6548

ZRC SAZU, INZ, INV,

UP FHŠ

J6-1806 Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne simulacije dr. C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22

122448/

6515

UKC LJ, UL PeF
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje dr. S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22

122454/

6547

---
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti dr. G. Moder 01.07.19-30.06.22

122454/

6538

---
J6-7069

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monahije

dr. B. Golec (Sebastjan Vörös) 01.01.16-31.12.19 122454/
6565
ZRC SAZU (N)
J6-7480 Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi dr. M. Petrović-Šteger (Miha Kozorog) 01.01.16-31.12.19 122444/
6570
ZRC SAZU (N), INZ
J6-7282 Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcuinalnih projekcij v samostalniški zvezi dr. R. Žaucer (Gregor Sočan) 01.01.16-30.06.19 122441/
6566
UNG (N)
J6-7094 Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi dr. T. Erjavec (Darja Fišer) 01.01.16-01.06.19 122447/
6564
IJS (N)

J5-8233

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

dr. V. Vehovar (Marko Krevs)

01.05.17-30.04.20

122449/
6583

UL FDV (N), IJS

J6-8249

Begunci - nikoli dokončana zgodba

dr. P. Svoljšak (Jernej Kosi)

01.05.17-30.04.20

122450/
6584

ZRC SAZU (N), INZ

J6-8256

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

dr. S. Krek (Vojko Gorjanc)

01.05.17-30.04.20

122447/
6585

IJS (N), UL FRI

J6-8258

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

dr. A. Jelnikar (Tamara Ditrich)

01.05.17-30.04.20

122452/
6586

ZRC SAZU (N), ZRS KP

J6-8264

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt

dr. J. Šumić Riha (Miran Božovič)

01.05.17-30.04.20

122454/
6587

ZRC SAZU (N)

J7-8280

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.05.17-30.04.20

122447/
6588

IJS (N), UL FDV, MI

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev za napredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

dr. Z. Pirtošek (Grega Repovš)

01.05.17-30.04.20

122458/
6589

UKC (N)

J6-8254

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

dr. J. Fikfak (Peter Simonič)

01.06.17-31.05.20

122444/
6590

ZRC SAZU (N), INV

J5-9348

Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov v scenarijih rabe OVE

dr. M. Golobič (Matija Svetina)

01.07.18-30.06.20

122442/
6511

UL, BF (N), UL FDV, IJS

J6-9353

Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991

dr. J. Ramšak (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6510

ZRS KP (N)

J6-9365

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

dr. A. Hofman (Rajko Muršič)

01.07.18-30.06.21

122444/
6507

ZRC SAZU (N)

J6–9393

Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6509

ZRS KP (N), UL TEOF

J6-9439

Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku.

dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec)

01.07.18-30.06.21

122450/
6508

ZRC SAZU (N)

J6-9373

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži)

01.07.18-30.06.21

122448/
6512

INV (N), UP FHŠ

J5-9342

Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

dr. K. Vidmar Horvat (Rok Svetlič)

01.07.18-30.06.21

122461/
6513

Nova Univerza FDS

J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.19-30.09.21

122460/

6514

ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K.Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22

122460/

6516

ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22

122442/

6521

UL FA (N), UL FRI
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22

122444/

6519

ZRC SAZU (N)
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22

122445/

6520

Mirovni inštitut(N), 

ZRC SAZU

J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22

122451/

6518

ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22

122453/

6132

ZRC SAZU (N)

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V5-1702

Slovenska in evropska literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

dr. A. Žbogar

01.04.18-31.03.20

122447/6592

ZRC SAZU

V5-1710

Dejanska in potrebna prisotnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji

dr. M. Milharčič Hladnik (Mojca Ilc Klun)

01.04.18-30.06.19

122449/6591

ZRC SAZU (N)

V5-1705

Enakost spolov na področju izobraževanja

dr. V. Tašner (Milica Antić Gaber)

01.04.18-31.03.20

122445/6594

UL PeF (N)

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

N6-0110

Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650 - 1750)

dr. E. Lucchese

01.04.19-31.03.21

122446/
6001

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-FR/20-21-PROTEUS-009 Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in
francoskim kulturnim območjem (1770-1820)
dr. P. Farinelli 01.01.20-31.12.20 122704 FRANCIJA
BI-DE/19-20-014 Nemški in slovenski oglaševalski diskurz v spletni in klasični komunikaciji dr. J. Polajnar Lenarčič 01.01.19-31.12.20 122704 NEMČIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 122704 TURČIJA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/19-21-059 Vpliv prevajalske dejavnosti diaspor na izoblikovanje izseljenske identitete v ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-083 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr. M. Ožbot Currie 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-043 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr. M. Vrbinc 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-073 Omejitve skupne evropske azilne politike dr. D. Cigale 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-052 Informacijsko vedenje bralcev leposlovja dr. M. Žumer 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-110 Kanada v tujini dr. J. F. Blake 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-006 ZDA v očeh mladih Slovencev dr. M. Ilc Klun 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-023 Učinkovitost, etika in delovanje v pedagoškem procesu in javnem diskurzu: medkulturna analiza na primerih v Združenih državah Amerike in v Sloveniji dr. C. Sokolov 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-027 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr. D. Čerče 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA

International Projects

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

No. 823782 SSHOC SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud dr. D. Fišer 01.01.19-30.04.22 6342 -
GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 6804 -

GA No. 742683

EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

dr. M. Verginella

01.12.17-30.11.22

6398

pdf

GA No. 694893

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020

dr. R. Muršič

01.05.17-30.04.20

6837

-

GA. 772835

NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

dr. I. Potočnik Slavič

01.01.18-31.12.21

6852

web1
web2

PARTHENOS

PARTHENOS - Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies

dr. D. Fišer

01.01.18-30.09.19

6834

pdf

GA No. 818237

Humanities Rocks - Humanistika, to si ti!

dr. J. Mažgon

01.04.18-30.11.19

6300

-

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122602/

 

EP 03/2019-2020

Master Course of Conference Interpreting - University of Ljubljana - 3rd and 4th semester of academic year 2019-2020 (of a 2 year course)

dr. A. Maček

01.08.19-31.07.20

6350

pdf

EP 06-2019-2020

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2019-2020

dr. A. Maček

01.10.19-30.09.20

6817

pdf

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

SLO-HR474 PreHis - Prehistory Adventure dr. M. Črešnar 01.09.18-30.08.20 6818  

C3330-17-319173

SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

dr. R. Kroflič

18.08.17-30.06.22

6836

 

DTP1-1-248-2.2

Iron-Age-Danube - Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

dr. M. Črešnar

01.01.17-30.06.19

6387

pdf

ASP384

YOUrALPS - Educating YOUth for the ALPS: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps

dr. M. Ogrin

01.11.16-31.10.19

6388

pdf

5442/138/2016/62

OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine

dr. L. Marjanovič Umek

04.11.16-30.06.22

6833

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
2020-1-FR01-KA204-080208 BOOMERING: Breaking fake news by critical thinking dr. K. Jeznik 15.09.20-14.07.23 28-122620.BOOMERING
2020-1-ES01-KA203-083220 AccessCULT: Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL dr. J. Hudales 01.09.20-28.01.23 28-122620.ACCESSCULT
2020-1-BE02-KA203-074742 PRACOMUL: Pragmatic competence from a multilingual perspective dr. B. Pihler Ciglič 01.09.20-31.08.23 28-122620.PRACOMUL
2020-1-DE01-KA203-005687 LSP.TEOC-Pro: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development dr. V. Jurkovič 01.09.20-31.08.23 28-122620.LSP.TEOC-PRO
2020-1-DE02-KA204-007747 StaR/UrbS: Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit. dr. I. Selišnik 01.09.20-31.08.23 28-122620.STAR-URBS
2020-1-IE02-KA203-000758 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 podaljšan do 31.12.23 28-122620.IPEDU
2020-1-ES01-KA203-082579 EFFORT: Towards a European framework of reference for translation dr. N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 28-122620.EFFORT
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 podaljšan do 14.01.25 28-122620.HAPPY
2020-1-DE01-KA226-HE-005763 CSI: CustomDigiTeach: Creating social impact through customized digital teaching formats dr. V. Zavratnik 01.06.21-31.05.23 28-122620.CSI
2021-1-IE01-KA220-VET-000033321 REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities dr. I. Potočnik Slavič 01.11.21-01.11.23 28-122620.REBOUND
KA220-HED-40A3814B LITPRAX: Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age dr. M. Šabec 01.01.22-30.06.24 28-122620.LITPRAX
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157 SKLA:Innovation and optimization of educative tools and resources in the field of Slovak language education beyond the territory of Slovakia dr. J. Pallay 16.05.22-15.05.25 28-122620.SKLA
2022-1-NL01-KA220-HED-000089789 IDEA: Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practicioners in higher edu-cation through institutional capacity building dr. M. Ilc Klun 01.09.22-31.08.25 28-122620.IDEA
2022-1-SI01-KA220-SCH-000087839 MORE: Setting up a Reading Motivator in the Digital Age: introducing new approaches of reading for pleasure pedagogy in primary schools dr. A. Vogrinčič Čepič 31.12.22-30.12.25 28-122620.MORE

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

TAIWAN PROMOTION Promotion of Taiwan Studies in Slovenia dr. S. Istenič Kotar 01.01.19-31.10.19

122630/

6370

-
CS005-U-18 From Centre to Periphery: Collecting Chinese Objects in Comparative Perspective dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.07.19-31.12.19

122630/

6872

-
RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.21

122630/

6301

-
147/2018-FF SLORI - Pogodba o sodelovanju ori izvajanju pomožnih strokovnih storitev za Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine dr. V. Gorjanc 03.12.18-31.12.19

122640/

6375

-

Commercial Projects

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

8/2019

Analiza dopolnilne dejavnosti VSVO 8/2019 v SAŠA

dr. B. Lampič

18.03.19-31.12.19

122720/
6410

Visoka šola za varstvo okolja

N2551-19-0194

Osvežitev kazalcev - površje (sklop tla in površje)

dr. B. Lampič

27.5.19-31.12.19

122710/
6838

Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO)

N2130-19-0187

Izvedba ažuriranja podatkov in prostorske baze funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji

dr. B. Lampič

26.4.19-31.12.19

122710/
6391

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-30.09.20

122630/
6382

01.10.16-01.10.18 * podaljšanje projekta
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

dr. T. Resnik Planinc

dr. M. Ilc Klun

12.12.18-31.07.21

122720/

6968

Ministrstvo za infrastrukturo

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.20

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Varni brez nasilja

Varni brez nasilja - Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov

dr. T. Pirc

01.10.17-30.09.19

122710/
6397

 

C7560-18-210047 Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi rešitve izboljšanja le-te dr. M. Svetina 01.08.18-01.05.19

122720/

6970

Mestna občina Ljubljana

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

Laboratorij

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731