Contact

+386 1 2418 675
mojca.nidorfer-siskovic@ff.uni-lj.si

Cabinet

Soba 8 – Trubarjeva 3

The Centre for Slovene as a Second and Foreign Language

Dr. Mojca Nidorfer

Dr. Mojca Nidorfer je vodja programa Slovenščina na tujih univerzah na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vanj pa je vključenih več kot 60 univerz po svetu, na katerih se izvajajo lektorati in študiji slovenščine. Ukvarja se tudi s pragmatičnim jezikoslovjem, teorijo diskurza, žanrsko analizo in poslovno komunikacijo, zlasti e-pismi. S prispevki sodeluje na znanstvenih konferencah ter ima več objav v slovenskih in mednarodnih publikacijah, predavala je na univerzah v Pragi, Katovicah, Beogradu, Clevelandu, Tokiu, Lizboni itn. Skrbi za promocijo slovenistične znanosti in slovenske kulture po svetu, med drugim z vodenjem mednarodnih projektov Svetovni dnevi programa Slovenščina na tujih univerzah. Za učitelje slovenščine je izvedla več izobraževanj na temo digitalne komunikacije in sporazumevanja po e-pošti. Kot vodja sekcije Znanost mladini Zveze društev Slavistično društvo Slovenije je letu 2012 zasnovala in pet let vodila državno tekmovanje iz slovenščine za osnovne in srednje šole Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu.

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca: Antologiji na pot. V Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike : projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Cankar, Ivan, 1876-1918. Zbornik, 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 5–6.

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, LUTAR, Mateja (ur.): Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca: Slovenščina na tujih univerzah, v slovenskih skupnostih in za splošne uporabnike. V Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu [Elektronski vir]. Ahačič, Kozma idr. Strokovna monografija. 1. e-izd. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša : Založba ZRC, 2018. 113-120.

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. The use of verbs in business e-mail communication - a pragmalinguistic corpus study. Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597, 2014, roč. 65, č. 1, str. 23-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 55469410]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Videovsebine v šoli in ob tekmovanju iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2012, letn. 57, št. 1/2, str. 59-66, 128-129. [COBISS.SI-ID 51562594], [Scopus do 20. 12. 2013)

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Žanrskost funkcijskih besedilnih vrst. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 269-275. [COBISS.SI-ID 54258274]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Žanrski pristop k analizi poslovnih e-sporočil. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 271-277, ilustr.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Nidorfer%20siskovic.pdf. [COBISS.SI-ID 40951138]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Program Slovenščina na tujih univerzah kot del infrastrukture slovenščine in slovenistike. V: STABEJ, Marko (ur.).Infrastruktura slovenščine in slovenistike, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 279-283.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Nidorfer%20S_Zupan%20S.pdf. [COBISS.SI-ID 45404002]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Vljudnost v elektronskih sporočilih - jih pišemo ali govorimo?. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 19). Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008, str. [339]-346. [COBISS.SI-ID 37656162]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Značilnosti elektronskega diskurza. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 163-174. [COBISS.SI-ID 35378530]

KRANJC, Simona, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Funkcionalna pismenost oseb, zaposlenih v slovenski vojski. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 35365986]

NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca. Kako izrekamo zahteve. V: STABEJ, Marko (ur.). Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 182-186. [COBISS.SI-ID 26190434]

KUNST-GNAMUŠ, Olga, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca. Posrednost in argumentacija v govoru F(p) - T(r) : zgradba stavka med informacijo, argumentacijo in konverzacijo, (Zbirka Diskurzivne študije). 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Center za diskurzivne študije, 1997. ISBN 961-6086-03-0. [COBISS.SI-ID 65200384
 

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon