Arheologija mlajših obdobij 1

Arheologija mlajših obdobij 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Predovnik Katarina Katja

Predstavitev ključnih arheoloških raziskav srednjega in novega veka v Evropi s posebnim poudarkom na deželah srednjeveške nemške države. Temeljni koncepti, metodologija, periodizacija. Zgodovina discipline v Evropi in posebej v Sloveniji. Temeljna spoznanja o materialni civilizaciji Evrope od 12. do 19. stoletja: osnove tipo-kronologije drobne materialne kulture, tehnologije in inovacije, ključne gospodarske dejavnosti, promet in trgovina, mobilnost, verske predstave in prakse, obsmrtne prakse in rituali. Socialna diferenciacija materialne kulture. Interpretativni modeli in paradigme.

PREDOVNIK, K. K., O stvareh in besedah: arheologija mlajših obdobij. Diplomsko delo (tipkopis). – Ljubljana, 1995. 104 str. COBISS.SI-ID - 35342178
PREDOVNIK, K. K. in NABERGOJ, T., Archaeological research into the periods following the Early Middle Ages in Slovenia = Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem veku v Sloveniji. Arheol. vestn., 2010, [Letn.] 61, str./pp. 245-295. COBISS.SI-ID – 6431490
FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., Die Sachkultur des Mittelalters im Lichte der archäologischen Funde. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1993. 295 str./pp. COBISS.SI-ID - 42612578
DIE VIELFALT DER DINGE. Neue Wege zur Analyse Mittelalterlicher Sachkultur. – Forschungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Diskussionen und Materialien 3. – WIEN: VÖAW, 1998, str./pp. 7 – 116, 143 – 206, 263 – 344, 375 – 428. COBISS.SI-ID - 40059490
MEHLER, N. (ur./ed.), Historical Archaeology in Central Europe. - Rockville, Maryland: Society for Historical Archaeology, 2013. str./pp. 11–29. COBISS.SI-ID - 51989858

Dodatni seznam literature je študentom in študentkam dostopen na spletnih straneh FF UL