Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Študijski program druge stopnje Latinski jezik, književnost in kultura

Vsebine

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Latinski jezik, književnost in kultura, Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer pridobijo študenti in študentke poglobljeno znanje na področju latinskega jezika, kulture in književnosti v obsegu, ki je primerljiv z drugostopenjskimi programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Magistranti in magistrantke pridobijo splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: suvereno obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja najtežavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje vseh vidikov latinske književnosti in kulture od starega veka do sodobnosti, razumevanje vloge, ki jo imata antična in poznejša latinska književnost in filozofija v evropski literaturi in kulturi. Smer je zasnovana predvsem raziskovalno. Magistranti in magistrantke spoznajo metode filološke analize besedil in so sposobni v zgodovinskem kontekstu interpretirati posamezna literarna in strokovna dela, obenem pa poznajo tudi sodobne teoretske poglede ter metodološke pristope.

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer

V okviru drugostopenjskega študijskega programa Latinski jezik, književnost in kultura, Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer študenti in študentke pridobijo temeljito znanje latinskega jezika in temeljito razgledanost po kulturi rimske antike za pedagoški poklic, glede na individualno izbiro študenta oziroma študentke pa tudi razgledanost po latinski kulturi poznejših obdobij. Sposobnost za posredovanje jezikovnih, literarnozgodovinskih in kulturnozgodovinskih znanj ter analitične vednosti o dediščini rimske antike v poznejših obdobjih je mogoče doseči le v vsebinski interakciji med strokovnimi in pedagoškimi vsebinami.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 1 0 60 0 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Zunanji izbirni predmeti 3
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika latinščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Strokovni izbirni predmeti 3 2
Strokovni izbirni predmeti 4 4
Zunanji izbirni predmeti 3
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 1 15 15 0 0 3 letni
Didaktika latinščine 1 15 0 15 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 4
Strokovni izbirni predmeti 6 12
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1 0 30 0 0 3 zimski, letni
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 2 0 30 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2 0 60 0 0 9 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika latinščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika latinščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 9
Latinski jezik, književnost in kultura – dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika antične in humanistične književnosti in kulture 2 15 15 0 0 3 letni
Didaktika latinščine - Pedagoška praksa 0 0 0 0 6 zimski
Didaktika latinščine 2 15 15 0 0 3 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 4 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična literarna kritika in sodobni interpretacijski pristopi 30 0 0 0 3 zimski
Interpretacija antičnih filozofskih besedil: izbrana poglavja 30 0 0 0 3 zimski
Kultura latinskega srednjega veka in humanizma 30 0 0 0 3 zimski
Latinska stilistika 0 0 60 0 3 letni
Literarno prevajanje (lat.) 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3 0 30 0 0 3 zimski
Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 4 0 30 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka