Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja

Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Predmet povezuje pregled antične antropologije in filozofije kulture s prikazom sodobnih antropoloških teorij antične družbe, kulture in človeka in se pri tem opira na konkretne primere ključnih antičnih besedil in njihovih sodobnih intepretacij (Homer, atiška tragedija, avgustejska poezija, antični roman):
I. Homer, Heziod (Teogonija) Platon (Protagora, Država), Aristotel (Nikomahova etika, Politika), Ajshil, Evripid, Herodot, Lukrecij, Ciceron, Vergilij, Ovidij, Avguštin;
II. Strukturalizem (Lévi-Strauss), poststrukturalizem, sodobne teorije mita (s poudarkom na psihoanalizi), feministična antropologija.

Primarna literatura / Basic readings:
Prevodi: Homer (Iliada, Odiseja) Heziod (Teogonija, Dela in dnevi) Platon (Protagora, Država), Aristotel (Nikomahova etika, Politika), Ajshil (Vklenjeni Prometej), Evripid (Medeja, Ifigenija med Tavrijci, Bakhe), Herodot (Zgodovina), Lukrecij (Narava sveta), Ciceron (Država, Najvišja dobra in zla, O prijateljstvu) Vergilij(Eneida), Ovidij (Metamorfoze), Avguštin (Božja država);

Sekundarna literatura / Secondary literature:
- Brague, R.: Evropa, rimska pot, Mohorjeva družba, Celje 2003.
- Bratož, R.: Grška zgodovina, Zveza zgodovinskih društev, Ljubljana 2003.
- Meletinski, E. M.: Bogovi, junaki, ljudje : izbrani članki in razprave, Založba Založba/*cf.,Ljubljana 2001.
- Isti: Poetika mita, LUD,Ljubljana 2006.
- Snoj, V., Virk, T.(ur.) Antični mit in literature, Nova revija, Ljubljana 2
- M. Sunčič, B. Senegačnik (ur.) Antika za tretje tisočletje, Založba ZRC, Ljubljana 2004
- M. Sunčić : Plutarhove ženske, ISH, Ljubljana, 2004.
- Ista: Dialogi o ljubezni, ISH, Ljubljana 2005
- Slapšak, S. (ur.) Ženska v grški drami [zbornik], ŠOU (knjižna zbirka Krt 87), Ljubljana 1993.
- Vernant, J. P.: Začetki grške misli,DZS, Ljubljana, 1986.
- Isti: Mit in tragedija v stari Grčiji, ŠOU, Ljubljana 1994.
- Isti: Branje Meyersona, v: Monitor ISH, 5, 1-2 (2003), str. 151–157.
- Veyne, P.: So Grki verjeli v svoje mite? : esej o
- konstitutivni imaginaciji, Založba /*cf., Ljubljana 1998.
Obvezno branje enega sodobnega antroploškega oz kuturnofilozofskega dela po spisku./

Dodatna literatura / Recommended reading:
- Giardina, A. (ur.): L’ homme romain, Paris 1989.
- Jäger, W.: Paideia. Die Formung des Griechischen Menschen, Berlin, Leipzig 1936.
- Lévy-Strauss, Divja misel, Ljubljana 2004.
- Vernant, J. P. (ur.): L’ homme grec, Paris 1993.