Studijski programi prve stopnje

Oddelek za klasično filologijo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Latinski jezik, književnost in kultura

Vsebine

V okviru študija na študijskem programu študenti in študentke pridobijo temeljno znanje s področja latinskega jezika, književnosti in kulture v obsegu, ki je primerljiv s programi latinščine, klasične filologije oz. antičnih študij na večini evropskih univerz. Pridobijo tudi splošne kompetence humanističnega intelektualca ter specifične strokovne kompetence: obvladovanje latinskega jezika s sposobnostjo branja težavnejših besedil v izvirniku, razumevanje zgodovine latinščine in njenega vpliva na moderne jezike, poznavanje latinske književnosti in kulture, razumevanje vloge, ki jo ima antična in poznejša latiniteta v evropski literaturi in kulturi od zgodnjega humanizma do sodobnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Grščina I 0 0 60 0 5 celoletni
Književnost antične Grčije 30 0 0 0 3 letni
Latinščina, intenzivni tečaj 0 0 150 0 10 celoletni
Rimska književnost in civilizacija 0 0 60 0 4 celoletni
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v latinsko filologijo 30 0 0 0 3 celoletni
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Grščina I 0 0 60 0 5 celoletni
Književnost antične Grčije 30 0 0 0 3 letni
Latinščina, intenzivni tečaj 0 0 150 0 10 celoletni
Rimska književnost in civilizacija 0 0 60 0 4 celoletni
Uvod v latinsko filologijo 30 0 0 0 3 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična filozofija 1 30 0 30 0 4
Antična numizmatika 15 0 15 0 3
Antropološke teorije 60 0 0 0 5
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3
Estetika od antike do romantike 60 0 0 0 6
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3
Francoščina 1 0 0 60 0 3
Francoščina 2 0 0 60 0 3
Francoščina 3 0 0 60 0 3
Hetitščina I/1 30 0 30 0 4
Hetitščina I/2 30 0 30 0 4
Hetitščina II/1 15 15 0 0 3
Hetitščina II/2 15 15 0 0 3
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3
Italijanščina 1 0 0 60 0 3
Italijanščina 2 0 0 60 0 3
Italijanščina 3 0 0 60 0 3
Klasična arheologija 1 60 0 0 0 5
Kulture starega Vzhoda 60 0 0 0 5
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4
Nemški jezik 1 0 0 0 0 5
Nemški jezik 2 0 0 0 0 5
Nemški jezik 3 0 0 0 0 5
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5
Osnove humanistične misli 30 15 0 0 4
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5
Portugalščina 1 0 0 60 0 3
Portugalščina 2 0 0 60 0 3
Portugalščina 3 0 0 60 0 3
Pregled indoevropskih jezikov 0 0 30 0 4
Pregled splošnega jezikoslovja 30 30 0 0 6
Rimska arheologija 1 60 0 0 0 5
Rimska regionalna zgodovina 60 0 0 0 5
Romunščina I 0 0 60 0 3
Romunščina II 0 0 60 0 3
Romunščina III 0 0 60 0 3
Seminar iz grške zgodovine 0 60 0 0 5
Seminar iz rimske zgodovine 0 60 0 0 5
Seminar iz stare cerkvene slovanščine 0 30 0 0 3
Sociologija gledališča 30 15 0 0 4
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 4
Sociologija religije 30 30 0 0 5
Sociologija vednosti in znanosti 30 30 0 0 5
Srednjeveška in renesančna filozofija 1 30 0 30 0 4
Stara cerkvena slovanščina 30 0 0 0 3
Stara indijščina I/1 30 0 30 0 4
Stara indijščina I/2 30 0 30 0 3
Stara indijščina II/1 30 0 30 0 4
Stara indijščina II/2 30 0 30 0 3
Starejša francoska književnost 60 0 0 0 5
Starejša italijanska književnost 60 0 60 0 8
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 4
Španščina 1 0 0 60 0 3
Španščina 2 0 0 60 0 3
Španščina 3 0 0 60 0 3
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5
Uvod v italijansko jezikoslovje 60 0 0 0 4
Uvod v literarno teorijo 60 0 0 0 6
Uvod v mitologijo 30 0 0 0 3
Uvod v občo umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5
Uvod v slovansko filologijo 30 30 0 0 3
Zgodovina romana 60 0 0 0 6
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Grščina II 0 0 60 0 4 celoletni
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/I 30 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/II 30 15 0 0 6 letni
Latinska metrika 30 0 0 0 3 zimski
Latinska skladnja I 0 0 120 0 7 celoletni
Zgodovina latinskega jezika 1 60 30 0 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Grščina II 0 0 60 0 4 celoletni
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/I 30 15 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/II 30 15 0 0 6 letni
Latinska metrika 30 0 0 0 3 zimski
Latinska skladnja I 0 0 120 0 7 celoletni
Zgodovina latinskega jezika 1 60 30 0 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična mitologija in religija 30 0 0 0 3 letni
Antična tragedija 30 0 0 0 3 letni
Kultura sodobne Grčije 30 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična mitologija in religija 30 0 0 0 3 letni
Antična tragedija 30 0 0 0 3 letni
Kultura sodobne Grčije 30 0 0 0 3
3. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Latinski jezik, književnost in kultura
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2/I 30 30 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2/II 30 30 0 0 6 letni
Uvod v latinski srednji vek in humanizem 30 30 0 0 6 celoletni
Zgodovina latinskega jezika 2 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Kombinacija z dvopredmetnim univerzitetnim študijskim programom 1. stopnje Zgodovina
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2/I 30 30 0 0 3 zimski
Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 2/II 30 30 0 0 6 letni
Uvod v latinski srednji vek in humanizem 30 30 0 0 6 celoletni
Zgodovina latinskega jezika 2 60 0 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Antična mitologija in religija 30 0 0 0 3 letni
Antična tragedija 30 0 0 0 3 letni
Kultura sodobne Grčije 30 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Antična mitologija in religija 30 0 0 0 3 letni
Antična tragedija 30 0 0 0 3 letni
Kultura sodobne Grčije 30 0 0 0 3

Sodelavke in sodelavci oddelka