Grščina I

Grščina I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David

Začetni tečaj stare grščine. Osnove stare grščine (pisava, izgovorjava): osnove oblikoslovja; temeljno besedišče starogrškega jezika; enostavnejše in pogostejše skladenjske strukture; stavčna analiza enostavnejših besedil; prevajanje krajših in prirejenih besedil.

1. obvezna:
- Mihevc Gabrovec, E.: Gršcina. Teksti in vaje za pouk gršcine. Ljubljana 2004, 5. prenovljena izd., 3. natis, COBISS.SI-ID - 286477056
- Babic, M.: Grška slovnica. Ljubljana 2022, 2. izd., 3. natis COBISS.SI-ID - 117303299
ali
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 1. Texbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 384 str. COBISS.SI-ID - 268279296
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 1. Workbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 632 str. COBISS.SI-ID - 268279296

2. priporočena:
- Bornemann, E.-Risch, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt a. M. 1978, 359 str. COBISS.SI-ID - 25763938
- Bradac, F.: Grška vadnica. Ljubljana 1968, 171 str. COBISS.SI-ID - 36652288
- Dukat, Z.: Gramatika grčkoga jezika. Zagreb 2003, 403 str. COBISS.SI-ID - 6828318
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana 1915 (Ponatis 1999), 848 str. COBISS.SI-ID - 99512832
- Dokler, A.; Hriberšek, M., Šolski grško-slovenski slovar, Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 COBISS.SI-ID - 279161600
- Liddell, H. G. in R. Scott (ur.): Greek-English Lexicon: with a revised supplement. Oxford 1996, 2042 str. COBISS.SI-ID - 39948033
- van Emde Boas, E. idr.: Cambridge grammar of classical Greek, Cambridge : Cambridge University Press, 2019 COBISS.SI-ID – 35104515