Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Budja Mihael

Predstavitev arheologij lovcev, poljedelcev in živinorejcev ter metalurgov v Evraziji. Pojasnjeni so (1) temeljni interpretativni koncepti, modeli in procesi, povezani z razvojem in menjavo gospodarskih praks in tehnik ter tehnologij izdelave keramike, predelave rud in izdelave orodij; (2) regionalnimi in lokalnimi kronološkimi sekvencami ter 14C datacijskimi nizi posameznih kontekstov; (3) stratigrafskimi sekvencami (4) spreminjanjem paleookolja in procesi domestikacij živali, kultiviranja rastlin ter menjave prehranjevalnih vzorcev in (5) osnovami populacijske dinamike. Predstavljene so (6) kontinentalne in regionalne distribucije kultur in njihovih artefaktnih zbirov; (7) značilnosti poselitvenih in grobnih struktur; (8) umetnostnih praks (9) simbolov in verovanj ter (10) začetkov pisav.

Budja M. 2016. Ceramics among Eurasian hunter-gatherers: 32 000 years of ceramic technology use and the perception of containment. Documenta Preahistorica 43: 61-86, 25str.
Cummings V., Jordan P. and Zvelebil M (eds.). 2014. The Oxford Handbook of the Archaeology and Anthropology of Hunter-Gatherers Edited by Oxford University Press. Oxford, izbrana poglavja, 50 str.
Croucher K. 2012. Death and Dying in the Neolithic Near East. Oxford University Press. Oxford, 50 str.
Fowler C., Harding J. and Hofmann D. (eds.), 2015. The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford University Press. Oxford 2015, ), izbrana poglavja, 60 str.
Hodder I. (ed.). 2010. Religion in the Emergence of Civilization. Çatalhöyük as a Case Study. Cambridge University Press. Cambridge, izbrana poglavja, 50 str.
Hodder I. 2012. Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Wiley-Blackwell. Chichester, izbrana poglavja, 20 str.
Pinhasi R. in Stock J. T. (eds.), 2011. Human Bioarchaeology of the Transition to Agriculture. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester, izbrana poglavja, 30 str.
Mathieson I. et al . 2015. Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians. Nature 528(7538): 499-505, 6 str.
Colledge S., Conolly J., Dobney K., Manning K., Shennan S. 2013. Origins and Spread of Domestic Animals in Southwest Asia and Europe. Left Coast Press. Walnut Creek, izbrana poglavja 40 str.
Schmandt-Besserat D. 1992. Before writing. Vol. I. From counting to cuneiform. Austin, 34 str.
The Origins of Agriculture: New Data, New Ideas. 2011. Current Anthropology 52( S4), izbrana poglavja, 50 str.
Zeder M., A. 2015. Core questions in domestication research. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 112( 11): 3191–3198, 7 str.

Predavanja in dodatni seznam literature za poglobljen vpogled v tematiko je dostopen na spletnih straneh Filozofske fakultete UL (n E-izbraževanje). / Additional reading list is available in the Faculty of Arts' web pages (E-learning).