Besediloslovje

Besediloslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Stabej Marko

Osnovni pojmovnik besedilne analize. Vodeno opazovanje besedilnih parametrov pri analizi vrstno in zvrstno raznorodnih besedilih. Spoznavanje razmerij med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami v slovenskem sporazumevalnem prostoru. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Pregled teoretičnih modelov, povezanih z besediloslovjem. Kratka zgodovina besediloslovja, predvsem v razmerju z jezikoslovjem. Procesualna in kognitivna narava besedilnega sporazumevanja. Različne opredelitve besedilnosti. Kriteriji besedilnosti s težo na koheziji in koherenci. Besedilno pomenoslovje, z izpostavitvijo razlike med virtualnim in aktualnim pomenom, različnih oblik vzpostavljanja in delovanja reference in prepletanju jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov pri oblikovanju/razumevanju besedila. Spoznavanje vpliva zunajjezikovnih dejavnikov na oblikovanost besedila. Besediloslovna analiza za različne aplikativne namene – ob avtentičnih primerih besedil.

- R. A. de Beaugrande in W. U. Dressler: Uvod v besediloslovje. Park, 1992. COBISS.SI-ID 1626888
- Jef Verschueren: Razumeti pragmatiko. Ljubljana: Založba /*cf., 2000. COBISS.SI-ID 110399744

Izbor besediloslovnih člankov iz slovenske periodične znanstvene publicistike.