Didaktične strategije

Didaktične strategije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Pelicon Sara, prof. dr. Kalin Janica

1. Opredelitev didaktičnih strategij
2. Vloga učitelja in učenca v sodobni šoli: dejavniki sprememb v sodobni šoli
3. Problemski pouk:
• Definicija, utemeljenost problemskega pouka, razvoj problemske učne inovacije, značilnosti;
• Učna vsebina in učne metode v funkciji problemsko zasnovanega pouka
• Prednosti in omejitve problemskega pouka
• Temeljne problemske kategorije (problemska situacija, problem, didaktična problemska naloga)
• Vrste in oblike problemov
• Makroartikulacija reševanja problemov
• Razvijanje problemskih učnih zmožnosti pri učencih
4. Projektno učno delo:
• Definiranje, značilnosti, vključevanje v pouk
• Nastanek in razvoj projektnega učnega dela pri nas in v svetu
• Pedagoško-psihološke in didaktične osnove projektnega učnega dela
• Zgradba in potek projektnega učnega dela
• Uvajanje projektnega učnega dela v življenje in delo šole
5. Učenje v skupini in sodelovalno učenje
• Značilnosti, temeljni pogoji, prednosti in omejitve učenja v skupini
• Načela sodelovalnega učenja
• Struktura nalog pri sodelovalnem učenju
• Vloga in naloge učitelja; ocenjevanje pri sodelovalnem učenju
6. Raziskovalno delo učencev
7. Medpredmetno povezovanje
8. Didaktične inovacije (učitelj kot razmišljajoči praktik in akcijski raziskovalec)

Kroflič, R. idr. HYPERLINK "http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/RazvojniProjekti/AliSolePotrebuje… poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? (Teoretična poglavja). Ljubljana 2009. Str. 9-79. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/40316770"40316770
Kroflič, R. idr. HYPERLINK "https://cpi.si/wp-content/uploads/2020/08/ZbornikKAZNOVANJE_V_SOLIweb.p… v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. (uvodno poglavje). Ljubljana 2011. Str. 13-35. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/257014016"257014016
Kroflič, R. HYPERLINK "http://www2.arnes.si/%7Erkrofl1/Teksti/tudi%20sole%20vzgajajo.doc"Tudi šole vzgajajo, mar ne? V: Pravila in vzgojno delovanje (ur. T. Devjak). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007. Str. 101-118. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/35125346"35125346
Kroflič, R. HYPERLINK "http://www2.arnes.si/%7Erkrofl1/Teksti/PLURALNA%20%C5%A0OLA%20IN%20ISKA… šola in iskanje osebnega smisla. Nova revija, apr.-maj-jun. 2010, let. 29, št. 336-338, str. 260-272. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/44163170"44163170
Kroflič, R. HYPERLINK "http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Teksti/KREPITEV%20ODGOVORNOSTI%20V%20SKUP… odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika, jun. 2013, letn. 64, št. 2, str. 12-30, 12-31. ID=761348
Kroflič, R. HYPERLINK "https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2019/1581-6044.30(1-2)9-27.pdf"Ko… odzivanja na nasilje med ničelno toleranco in restorativnostjo. Šolsko polje, Letn. XXX (2019)/1-2, str. 9-27. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/3457111"3457111
Kroflič, R. HYPERLINK "http://www2.arnes.si/~rkrofl1/Teksti/Kroflic%20(2020)%20Prosvetna%20pol… politika in vzgoja v času pandemije. Sodobna pedagogika, 2020, letn. 71, št. 4, str. 28-41. ID=761348
Jeznik, Katja; Kroflič, Robi, Štirn-Janota, Petra (2017).O vzgojnih pristopih med permisijo in otrokocentričnostjo V: Narat, T., Boljka, U. (ur). Generaciji navidezne svobode : otroci
in starši v sodobni družbi. Ljubljana, Sophia 2017. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/66495074"66495074
Kroflič, R. (2022) Vzgoja z umetnostjo in prvoosebna umetniška izkušnja kot ključni sestavini sodobne vzgoje in izobraževanja. V: Kroflič, Borota, Rutar (ur.). Umetnost v vzgoji v vrtcih in šolah. Koper: Založba Univerze na Primorskem. ID= HYPERLINK "https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/124346371"124346371
Medveš, Z. Vzgoja med etičnim diskurzom in zdravo pametjo. Sodobna pedagogika, 2018, št. 1, str. 44-69. ID=761348
Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from national and foreign literature, available in the libraries and web.