Didaktika francoščine 3

Didaktika francoščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Vsebina

- opazovanje pouka (video), analiza učne ure in dajanje povratne informacije;
- analiza ter kritično vrednotenje učbenikov in drugih gradiv;
- sestavljanje in tipologija vaj;
- preverjanje, vrednotenje in ocenjevanje znanja: sprotno, končno, zunanje;
- vrste testov, kriteriji točkovanja, točkovanje na konkretnih primerih testov in sestavkov; samovrednotenje.