Didaktika umetnostne zgodovine II

Didaktika umetnostne zgodovine II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, prof. dr. Germ Martin

Metoda globalnega učenja
Viri globalnega učenja (nevrolingvistično programiranje, metode možganom prilagojenega učenja). Učne oblike in metode globalnega učenja: pouk ob glasbi, miselni vzorci, sproščanje, vizualizacija likovnih umetnin, portfolio, interdisciplinarnost pouka, projektno učno delo, povezovanje z drugimi strokami.
Upoštevanje: psihologije učenja, individualnih posebnosti dijakov, različnosti stilov zaznavanja, učnih stilov, motiviranosti dijakov in drugih poslušalcev / gledalcev za pouk umetnostne zgodovine in likovne umetnosti; refleksija dijakov in učitelja pri pouku oz. refleksija posredovalca sporočila (predavatelja, voditelja oddaje ipd.) in ne-šolske javnosti.
Učna priprava II.
Dograjevanje osnov v letnem in dnevnem načrtovanju (gl. Didaktika I). Motivacijske strategije. Medpredmetno povezovanje. Izdelovanje in uporaba zapisa: učne snovi, tabelske slike, portfolia (dijaški, učiteljev). Vrsta in uporaba učil in učnih pripomočkov, seznanjanje s posebnimi, zlasti tehnološko modernimi mediji. Načrtovanje, organiziranje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin, izvenšolskih dejavnosti na šoli in izven šole: galerijske in muzejske dejavnosti. Delovni listi: za pouk, za dejavnosti, za posebne skupine. Sprotna evalvacija pedagoškega dela.
Procesno preverjanje in ocenjevanje znanja v šolah
Načrtovanje utrjevanja in ponavljanja, preverjanja in ocenjevanja znanja (ustno, pisno): oblikovanje vprašanj po Bloomovi taksonomiji znanja; preverjanje in ocenjevanje drugih dejavnosti dijakov pri pouku.
Oblikovanje kriterijev za ocenjevanje znanja v skladu s standardi znanj za umetnostno zgodovino in likovno umetnost ter šolsko zakonodajo.
Procesno preverjanje in primerjanje usvojenega znanja za potrebe šolskega izobraževanja in potrebe neformalnih in ne-šolskih skupin.
Učitelj umetnostne zgodovine
Lik učitelja umetnostne zgodovine in likovne umetnosti. Akcijsko raziskovanje učitelja. Pripravništvo in strokovni izpit ter šolska zakonodaja. Permanentno izobraževanje učiteljev; načrtovanje učiteljevega profesionalnega razvoja.
Dograjevanje znanja glede procesov v posredovanju vsebin za izvenšolske javnosti.
• Posredovalec umetnostno-zgodovinskih vsebin izven šole
Oseba, ki nagovarja javnost in posebne skupine. Posebne zahteve in sposobnosti glede na delovne naloge. Vodenje ogleda spomenikov na terenu, priprava pogovorne priložnosti (oddaja, obisk dogodka, galerije ipd.)

- Dolšina Delač, Marjana, Paulič, Olga, Golob, Nataša (2023). Učbenik za didaktiko umetnostne zgodovine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID – 160356099
- Donahue Wallace, K., La Follette, L., Pappas, A. (ur.) (2008). Teaching Art History with New Technologies: Reflections and Case Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. COBISS.SI-ID – 166164995

Priporočena literatura
- Anderson, L., Krathwohl, D., Airasian, P., Cruikshank, K., Mayer, R., Pintrich, P., Raths, J., Wittrock, M. (2016). Taksonomija za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja: revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev (prev. Sentočnik, S.). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID – 285155584
- Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika [visokošolski učbenik]. Novo mesto: Visokošolsko središče in Inštitut za raziskovalno in razvojno delo. COBISS.SI-ID - 127269376
- Bračun Sova, R. (2016). Umetnina – ljubezen na prvi pogled? Pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju. Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertation…
- Dolšina, M. (2015). Educational role of art history as a school subject area in programmes of formal education in Slovenia: the aspect of vzgoja, according to general European guidelines. Journal of Education, Culture and Society 1_2015, str. 227–241. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20151.227.241
- Dolšina, M. (2014). The Slovenian Art History Textbook in Comparison to Polish Textbooks: Authorship and Content, Didactic Structure and Publishing Circumstances. Journal of Education, Culture and Society (ur. Kobylarek, A.). Wrocław: Pro Scientia Publica, str. 285−298. DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20141.285.298
- Dolšina Delač, M. (2019). Uporabnost metode LTD na vajah iz didaktike umetnostne
zgodovine. Sodobna pedagogika 70/136(2), pp. 86¬¬–100. COBISS.SI-ID – 761348
- Kreft, L. (2017). Poučevanje sodobne umetnosti (in estetike). V (ur. Germ, T. in Kavčič, N.): Litterae pictae: Scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID - 289786112
- Marentič Požarnik, B., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti: stili spoznavanja, učenja, mišljenja. Nova Gorica: Educa. COBISS.SI-ID - 50931968
- Marentič Požarnik, B., Plut Pregelj, L. (2009). Moč učnega pogovora. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 244064512
- Marentič Požarnik, B. (2016, 7. natis). Psihologija učenja in pouka: Temeljna spoznanja in primeri iz prakse. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 283428096
- Margulies, N. (1992). Miselne podobe: Učenje in poučevanje miselnih vzorcev. Ljubljana: Alpha Center. COBISS.SI-ID - 205641
- Paulič, O. (2017). Razvoj in pomen didaktike umetnostne zgodovine ter sodelovanje
z didaktiki Filozofske fakultete v Ljubljani. V (ur. Germ, T. in Kavčič, N.): Litterae pictae: Scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID – 289786112
- Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2020). Moč vzgoje: Sodobna vprašanja teorije vzgoje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. COBISS.SI-ID - 67097859
- Puschner, A. (2017). Umetnostna zgodovina v šolskem procesu: od devetletke do mature. V (ur. Germ, T. in Kavčič, N.): Litterae pictae: Scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID – 289786112
- Rose, M. in Hedrick, T. L. (2018). Multisensory and Active Learning Approaches to Teaching Medieval Art. Art History Pedagogy & Practice 3 (1). https://academicworks.cuny.edu/ahpp/vol3/iss1/4
- Strmčnik, F. (2001). Didaktika: Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 113563136
- Tavčar, L. (2009). Homo spectator: Uvod v muzejsko pedagogiko. Ljubljana: Pedagoški inštitut. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-D3HYTZLH
- Valenčič Zuljan, M. in Kalin, J. (2020). Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. COBISS.SI-ID - 22908419