Ekološka geografija

Ekološka geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• vloga in pomen ekološke geografije v sistemu znanosti,
• okolje kot sistem/ekosistem,
• značilnosti in okoljski vplivi pretokov in pretvorb energije,
• človekovi posegi v biogeokemijske krogotoke, pomen ekosistemskih storitev in vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja,
• gonilne sile okoljskih sprememb,
• okoljski vplivi izbranih človekovih dejavnosti (kmetijstvo, raba energije, industrija, promet, turizem itd.),
• stanje okolja kot rezultat onesnaževanja/pritiskov na okolje, samočistilnih sposobnosti okolja in odzivov družbe na okoljske izzive: atmosfera (podnebne spremembe, tanjšanje ozonske plasti, kakovost zraka), hidrosfera (razpoložljivost in kakovost vode), odpadki, pedo- in biosfera (biotska raznovrstnost, varovana območja),
• izstopajoči okoljski problemi v Sloveniji, Evropi in svetu.