Francoski govor

Francoski govor

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vitez Primož

Pojem govorne verige. Proces tvorjenja in zaznave govora. Govorna substanca in funkcionalnost govornih segmentov. Razločevalna vrednost in sistemska vloga fonema. Individualnost realizacije. Fonematika in prozodija. Soodvisnost fonetičnih analiz in fonoloških sistemizacij. Uporabnost govornih analiz.
Uvod v fonetično in fonološko terminologijo. Klasifikacija fonemov.
Opis francoskega fonološkega sistema. Realizacija francoskih fonemov. Normativna realizacija in variantnost. Pojem alofona.
Francoski vokalizem. Njegova artikulacijska in akustična podoba. Inventar francoskih samoglasnikov. Njihova funkcionalnost. Distribucija samoglasnikov. Polglasnik.
Francoski konsonantizem. Vidiki soglasniških klasifikacij. Zaporniki. Priporniki. Zvočniki. Polsoglasniki.
Kombinatorne značilnosti francoske govorne verige. Asimilacija. Načelo glasovne gospodarnosti in rentabilnosti govornega izraza.
Osnovne značilnosti francoske prozodije. Pojem zloga. Naglaševanje. Položaj naglasa v prozodični podobi francoskega jezika. Oksitonizacija francoskega jezika. Naglasna enota in virtualnost naglasa. Snovni vidik naglasnih postopkov. Funkcija končnega naglasa. Funkcionalnost poudarjanja.
Stavčna in besedilna fonetika. Naglas in stavčna intonacija. Intonacijska enota kot nosilka smisla in kriteriji za njeno določanje. Snov in funkcije stavčne intonacije. Oblike francoske intonacije. Ritem.
Konvencionalna transkripcija francoskega govora: mednarodna fonetična abeceda.

VAISSIERE, Jacqueline (2006): La phonétique, coll. Que sais-je?, P.U.F. COBISS.SI-ID - 33269858
CARTON, Fernand (1973): Introduction a la phonétique du français, Bordas. COBISS.SI-ID - 68154466
GARDE, Paul (1968): L’accent, P.U.F.. COBISS.SI-ID – 21397346
LUCCI, Vincent (1983): Étude phonétique du français contemporain à travers la variation situationnelle, Université des langues et Lettres de Grenoble. COBISS.SI-ID - 3958114