Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:45

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

• namen in značilnosti geoinformacijsko podprtega modeliranja, simulacij in scenarijev v geografiji; časovna razsežnost geografskega modeliranja,
• pregled izbranih metod, orodij ter primerov geoinformacijske podpore geografskemu modeliranju, simulacijam in scenarijem,
• temelji geoinformacijskega simulacijskega modeliranja procesov, s poudarkom na modeliranju spreminjanja rabe/pokrovnosti tal: geoinformacijska analiza sprememb, geoinformacijska metoda markovskih verig, metoda celičnih avtomatov, napovedovalno simulacijsko modeliranje, deterministično in verjetnostno napovedovanje sprememb v prostoru, statične in dinamične pojasnjevalne spremenljivke, simulacijski podmodeli, izbrane metode strojnega učenja za izdelavo zemljevidov verjetnosti prehodov med kategorijami rabe/pokrovnosti tal, pogoji in izvedba ocenjevanja kakovosti rezultatov simulacijske napovedi;
• temelji uporabe metode scenarijev v geografiji: razmerja med simulacijami in scenariji; kvantitativni in kvalitativni elementi metode scenarijev; eksploratorni in anticipatorni scenariji; kompleksnost geografskih scenarijev; osrednji proces in gonilni dejavniki; priporočila za oblikovanje učinkovitih, prepričljivih scenarijev; pojmovni in izvedbeni scenariji;
• samostojna zasnova in izvedba geoinformacijsko podprtih scenarijev prostorskega spreminjanja izbranega procesa na izbranem območju,
• pisna projektna naloga, dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.