zgodovina

Oddelek za klasično filologijo

Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti

Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

J6-2585

Naziv projekta

Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti

Obdobje trajanja projekta

1. 9. 2021 - 31.8. 2023

Letni obseg

0,8 FTE

Vodja projekta

Marko Marinčič

Veda in področje

Humanistične vede / Literarne vede

Sodelujoče raziskovalne organizacije

/

Problematika presega pojavljanje imperija kot literarne teme, saj je zelo konkretno omejena na vprašanje zvrsti. Zaradi globoke strukturne vloge, ki jo je igral v grško-rimski književnosti, žanr pogosto zelo zvesto odseva politične in kulturne spremembe. Mogoče je trditi, da je bil prav imperij v svojih političnih in geografskih manifestacijah eden nosilnih dejavnikov v preobrazbah grških literarnih zvrsti v Rimu. Pripoznanje vloge, ki jo ima imperij kot zvrstna konstituenta, lahko pripomore k razumevanju raznolikih pogledov na rimski imperij in na pojav imperija nasploh: afirmativnih, dvomečih, kritičnih, opozicijskih. Latinska literatura se je porodila iz širitve rimskega (republikanskega) imperija: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. Vendar ta zgodovinska konstatacija sama po sebi še ne vodi k vprašanju, kako je rimski imperij kot zgodovinska (politična, družbena, kulturna) resničnost vplival na (pre)oblikovanje literarnih zvrsti in njihovega “jezika” v najširšem pomenu besede. Kako so se uradni državni anali lahko preobrazili v zgodovinopisje? Kako so v zgodnji fazi vplivali na rimsko epiko? V čem je izvirnost zgodovinarjev pozne republike in cesarske dobe, ko se soočajo z anahronističnimi omejitvami te tradicije? Kako je Katul v rimsko epsko tradicijo posegel s svojo eksperimentalno pesnitvijo o svatbi Peleja in Tetide, ki obenem pripoveduje o kozmični zgodovini in o ljubezenskih dogodivščinah? Kakšno vlogo imata biografija in elegija v Vergilijevi Eneidi, epski pesnitvi, ki poveličuje imperium sine fine? V kolikšni meri je “avgustejski” Ovidij v Metamorfozah in Fastih, dveh pesnitvah, ki ju je težko brati brez suma, da vsebujeta politično subverzivne poudarke? Se je Ovidij v izgnanstvu ponižal z adulacijo cesarju? Kakšna so politična sporočila na površini apolitične epike flavijske dobe v kontekstu razvoja zvrsti? Kako imperij kot kulturna resničnost vpliva na Marcialove zbirke epigramov in na Stacijevo “priložnostno” poezijo v Silvah? So Svetonijeva Življenja cezarjev politično res tako irelevantna, kot se o njih pogosto misli? Je mogoče zvrstno opredeliti Laktancijeve Divinae institutiones? Kakšen je bil prispevek tega dela k latinski filozofski prozi in retoriki? Kako sta se univerzalna zgodovina in epistolografija preoblikovali v stiku s krščanstvom? Ta eksemplarična vprašanja ponazarjajo po eni strani širino tematike, po drugi njeno konceptualno zamejenost. Projekt bo povezal skupino raziskovalcev, tudi takih, ki so šele na začetku kariere, ki jih zanimajo tako oblikovni kot zgodovinski vidiki rimske književnosti. Skupina vsebinsko pokriva številne avtorje, obdobja in zvrsti, od epike do elegije, epigrama in priložnostne poezije, od zgodovinopisja do biografije in epistolografije. Posebna poznornost bo veljala preobrazbam tradicionalnih žanrov v poznoantični krščanski in poganski prozi (zgodovinopisje, panegirikik, pisma, apologetska in sorodna polemična literatura).

1. 18843 dr. Marko Marinčič Literarne vede Vodja projekta/programa 2020-2022
2. 19196 dr. Darja Šterbenc Erker Literarne vede Raziskovalec 2020 - 2022 69 
3. 22572 dr. Gregor Pobežin Literarne vede Raziskovalec 2020 - 2022 268 
4. 23443 dr. David Movrin Literarne vede Raziskovalec 2020 - 2022 189 

Cilji in program so bili po polovični odobritvi projekta prilagojeni tudi dejstvu, da so v projektu lahko ostali v večjem obsegu angažirani samo trije prvotno predvideni raziskovalci. David Movrin bo vključen v prvem letu, Matej Petrič pa kot mladi raziskovalec. Člani projekta se bodo v skladu s prvotnimi cilji in programom intenzivno posvečali delu na monografskih publikacijah, vodja projekta Marko Marinčič o temi Moralised Lives and Cosmic Histories: Reinvention of Greek Myth in Roman Epic in Roman Alexandrianism in the Era of Transition (ta bo zaključena že pred iztekom projekta). Darja Šterbenc Erker bo nadaljevala z monografskim delom o podobi cesarske družine v Ovidijevih Fastih, ki je sprejeto za objavo pri založbi Brill. Gregor Pobežin se bo posvečal monografiji o rimskem zgodovinopisju, ki bo mikro-naratološko analizo povezovala z (re)interpretacijo družbenopolitičnih kontekstov v različnih etapah rimskega imperija.

Prispevki v obliki člankov v revijah in zbornikih bodo nastajali sproti, tudi v povezavi z udeležbami na konferencah. Nekateri prispevki bodo segali tudi na področje recepcije in zgodovinsko kontekstualizirane analize sodobnih razumevanj žanra v rimski književnosti.

V drugem letu projekta je načrtovana mednarodna tematska številka revije Ars&Humanitas na temo Roman Empire as a Paradigm: Political and Literary Aspects. V letu 2023 (predvidoma april in avgust) bosta v Ljubljani prirejeni dve konferenci z ugledno mednarodno udeležbo.

Vsako leto se bodo člani projekta sestali na več zaprtih delavnicah.

S projektom se bo povezala tudi projektna platforma Ambivalenz in der Darstellung der Vergangenheit, v kateri sodelujeta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Humboldt-Universität v Berlinu. Ta se neposredno navezuje na temo projekta; omogočila bo izmenjave med univerzama in širitev tematike na še en vidik razumevanja preteklosti v razvoju antičnih literarnih žanrov.

https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18348

Marko Marinčič
Latinska res publica litterarum pod avspiciji božanskega Homerja : Enij, Petrarka in druge pesniške investiture. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 23, št. 1, str. 155-175. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/10353/9665 , DOI: 10.4312/keria.23.1.155-175. [COBISS.SI-ID 75417347]

Imperializem kanona? : nekaj razmišljanj v zagovor antičnih, renesančnih in svetovnih klasikov. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki : [Slovenski slavistični kongres, Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice, 30. september - 2. oktober 2021]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. Str. 561-572. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31. ISBN 978-961-6715-39-3. ISSN 1408-3043. https://zdsds.si/tiskovina/3265/ . [COBISS.SI-ID 81747715]

Imperi delle lettere latine all’ombra di Omero : Ennio, Petrarca, Andreas Divus, Ezra Pound. V: FERNANDELLI, Marco (ur.), PANIZON, Ermanna (ur.), TRAVAGLIA, Teresa (ur.). Vivendo vincere saecula : ricezione e tradizione dell’antico : atti del Convegno Internazionale (Trieste, 29-31 gennaio 2020). Trieste: Università di Trieste, 2022. Str. 291-310. Dicti studiosus. ISBN 978-88-5511-333-5. [COBISS.SI-ID 137070595]

Lost empires, blurred world-views, shifting genres : Theodor Haecker and 20th century scholarship on Virgil's humanitas. V: CZEREMSKI, Maciej (ur.), ZIELIŃSKI, Karol (ur.). Worldview in narrative and non-narrative expression : the cognitive, anthropological, and literary perspective. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2021. Str. 147-161. Studien zur Multikulturalität, 4. ISBN 978-3-447-11786-9. [COBISS.SI-ID 100124163]

Darja Šterbenc Erker
Ovidijevi ljubezni Venera in Flora in preobrazba elegičnega žanra. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 23, št. 2, str. 27-48. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/10679 , DOI: 10.4312/keria.23.2.27-48. [COBISS.SI-ID 97505283]

Kleopatra, Imperialismus und Orientalismus: Ungezähmte Orientalin, tapfere Herrscherin oder elegische Herrin. Ars&Humanitas 2022/1. https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/12226/10920

Ambiguity and Religion in Ovid’s Fasti: Religious Innovation and the Imperial Family, Leiden: Brill, 2023 (v tisku)

Gregor Pobežin
Rome as context : myth, history and narrative. V: CZEREMSKI, Maciej (ur.), ZIELIŃSKI, Karol (ur.). Worldview in narrative and non-narrative expression : the cognitive, anthropological, and literary perspective. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2021. Str. 89-104. Studien zur Multikulturalität, 4. ISBN 978-3-447-11786-9. [COBISS.SI-ID 93154051] (pridobitev odprtega dostopa v postopku)

Sallust and Jean Bodin: the Inevitable Loss of the Commonwealth, Ars&Humanitas 2022/1, https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/12225/10921

David Movrin
»Tudi on je človek«. Imperij in njegovi cesarji v Atanazijevi Vita Antonii. Ars&Humanitas 2022/1. https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/12220/10926

Matej Petrič
Krščanski imperij in cerkvena zgodovina: Primer Rufina iz Akvileje. Ars&Humanitas 2022/1. https://journals.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/12224/10922

VABLJENJA PREDAVANJA, UDELEŽBA NA KONFERENCAH IN JAVNI DOGODKI

Marko Marinčič
Gostujoči profesor na Univerzi v Milanu (Università Statale), september-oktober 2021, tema cikla predavanj Avgustejska elegija. https://www.studilefili.unimi.it/ecm/home/rapporti-internazionali/visit…

Eshatologija imperija : Dante in Vergilij : prispevek na Simpoziju ob 700-letnici smrti Danteja Alighierija (1265–1321), Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 6. oktober 2021. https://www.youtube.com/watch?v=3Dv8tyfA_eU . [COBISS.SI-ID 137072899]

Richard Wagner e i Romani : contributo a III Convegno internazionale di studi in onore di Franco Serpa "Itur in antiquam silvam: Ricezione e Tradizione dell' Antico, Trieste, 27-28 giugno 2022. https://disu.units.it/sites/disu.units.it/files/III%20Convegno%20ricezione_pieghevole.pdf . [COBISS.SI-ID 137077507]

[7] Matica pod zvezdami. Pogovor z Barbaro Šega Čeh o o knjigi Publija Ovidija Nazona Metamorfoze IV.–VI. 05.05.2022, Dvorana Slovenske matice https://www.youtube.com/watch?v=kj9o-gXVQEc

Horaz und Ovid über die Risiken der Veröffentlichung : zu den Ursprüngen des Topos poeta-leno : Vortrag am Institut für Klassische Philologie, Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 16. 12. 2022. https://www.klassphil.hu-berlin.de/de/aktuelles/veranstaltungen/vortraege/vortrag-marko-marincic . [COBISS.SI-ID 137243395]

Darja Šterbenc Erker
10.6.2021, University of Oulu, Finska, Transcultural Encounters 3: Debate! Language, Culture and Information in Interaction (online)
predavanje: »Debating deifications of mortals in ancient Rome«

25.6.2021, University of Sydney, Avstralija, Suetonius Conference I (online)
predavanje: »Presentation of the new project on Religion in Suetonius' Lives of the Caesars«

1.7.2022, University of Sydney, »Suetonius Conference II«: predavanje: »Devalorisation of Roman emperors as prone to superstition and worshipping “foreign” gods"«

3.9. 2021, Annual Conference of the European Association for the Study of Religion, University of Pisa, Italija: »Crisis and interpretation of divine signs in narratives about Roman emperors« im Panel "Recovering from Crises – Forging Resilience: The Role of Religious Narratives in Fashioning Socio-Political Stability in Antiquity" (online)

19.9.2022, Oddelek za klasično filologijo, FF Univerze v Ljubljani: »Religija v Svetonijevih Življenjepisih cesarjev« (online).

8.11.2022, predavanje pri Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Katholische Universität Eichstätt-Ingoldstadt, »Religion in Suetons Kaiserbiographien: Ein Mini-Porträt des Augustus und seiner Religiosität«.

Gregor Pobežin
Dead men tell no tales? : learning from Roman historians. V: Natales grate numeras? : book of abstracts. Zadar: Department of classical philology, University of Zadar, 2022. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 124393475]

Galenovi ukrepi za zdravljenje in zajezitev kuge med germansko-sarmatskimi vojnami. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi : znanstveni simpozij : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 14. in 15. oktobra 2021. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2021. Str. 11. https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/e-Epidemije-ZRC%20ZIMK.pdf . [COBISS.SI-ID 81683971]

Post-truth or pre-truth? Myth and History: a Very Long Engagement. Konferenca: Cultures of Belief and Unbelief. 14th Annual Conference of the International Society for Cultural History, 2–5 August 2022 University of Verona, Italy. Book of Abstracts

 Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.