Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja

Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Predmet povezuje pregled antične antropologije in filozofije kulture s prikazom sodobnih antropoloških teorij antične družbe, kulture in človeka in se pri tem opira na konkretne primere ključnih antičnih besedil in njihovih sodobnih intepretacij (Homer, atiška tragedija, avgustejska poezija, antični roman):
I. Homer, Heziod (Teogonija) Platon (Protagora, Država), Aristotel (Nikomahova etika, Politika), Ajshil, Evripid, Herodot, Lukrecij, Ciceron, Vergilij, Ovidij, Avguštin;
II. Strukturalizem (Lévi-Strauss), poststrukturalizem, sodobne teorije mita (s poudarkom na psihoanalizi), feministična antropologija.