Antropologija vzgoje

Antropologija vzgoje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krek Janez

Povezava antropologije in vzgoje. Izbrane antropološke teme: sorodstveni sistemi; poroka in družina; spolna diferenciacija; socialna kontrola; religija; družbena moč.

Izbrani kulturni fenomeni in razlage: iniciacija; totem in logika totemskih klasifikacij, totem in kasta; tabu; incest; eksogamija, endogamija; monogamija, poligamija, poliandrija; patrilinearno in matrilinearno nasledstvo; sistemi transformacij, univerzalizacija in partikularizacija, kategorije, elementi, vrste, števila; struktura in funkcija v prvotnih družbah; stacionarno in kumulativno; kulturne potrebe itd.

Vzgoja in človek kot biološko in družbeno bitje: antropološki modeli razlage človeškega fenomena; pomen bioloških in družbenih dejavnikov za individualno učlovečenje; kritike »natura-kultura« diade.

Transmisija kulture (inkulturacija): osnovni pojmi in modeli transmisije kulture; inkulturacija; dejavniki transmisije kulture; primerjava transmisije kulture v prvotnih in modernih družbah;

Povezave spoznanj antropologije in vprašanj ter teorij moralne filozofije. Kulturne norme normalnosti v neevropskih kulturah in nelagodje v kulturi.

- Benveniste, Emile: Problemi splošne lingvistike I, ŠKUC/FF, Studia humanitatis, Ljubljana 1988, str. 59-84.
- Cazeneuve, Jean: “Načela in vidiki obreda”, “Nečistost”. V: Sociologija obreda, Studia humanitatis, Ljubljana 1986, str. 9-117.
- Elias, N. (2000). O procesu civiliziranja. Prvi zvezek. Ljubljana: Cf. str. 61-70, 181-375.
- Freud, S. (2001). Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus, str. 11-142.
-Godina-Vuk, V. (1990). ’Nature’ vs. ‘nurture’. V: V. Godina-Vuk (ur.), Antropološki zvezki 1. Ljubljana: Sekcija za socialno antropologijo pri Slovenskem sociološkem društvu, s. 77-114.
- Goody, Jack: „Pisava in abeceda”, „Govorica in pisava”. V: Med pisnim in ustnim: študije o pismenosti, družini, kulturi in državi, SH, Ljubljana 1993, str. 19-74, 270-297.
- Kaspar Hauser: zbornik. (1996). Ljubljana: Krtina, str. VII-XXII, 3-26, 33-47 in 93-202.
- Levi-Strauss, C. (2004). Divja misel. Ljubljana: Krtina, str. 11-47, 87-121, 179-267.
- Levi-Strauss, C. (1985). Oddaljeni pogled. Ljubljana: ŠKUC, str. 21-45, 63-88, 223-232, 326-338.
- Mead, M. (2002). Spol in značaj v treh prvotnih družbah. Delovno gradivo, Ljubljana: PeF, str. 3-198.
- Mead, M. (1928). Coming of Age in Samoa [predvsem poglavja III, V-XIII in predavanja].
- Radcliffe-Brown, Alfred Reginald. Struktura in funkcija v primitivni družbi, Ljubljana 1995, str. 7-39, 199-227, 244-273.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu. / Relevant articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the Internet.