Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji

Daljinsko zaznavanje in geografski informacijski sistemi v arheologiji

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, pred. Grosman Darja, prof. dr. Novaković Predrag

Predmet se izvaja v treh oblikah. V uvodnem delu (predavanja) se študenti seznanijo s temeljnimi koncepti, aplikacijami in tehnikami daljinskega zaznavanja v arheologiji, digitalno kartografijo in aerofotografijo. V praktičnem delu (vaje) se učijo osnovnih veščin računalniške obdelave aerofotografskih podatkov (vertikalni in poševni posnetki, stereo pari), osnov digitalne obdelave slik in tehnik lociranja, rektifikacije in kartiranja posameznih vsebinskih in tematskih sklopov v digitalnem okolju. Integracija prostorskih podatkov se izvaja z orodji GIS, kjer se študenti učijo praktičnih veščin in znanja manipulacije s podatkovnimi sloji (reklasifikacija, izdelava digitalnega modela reliefa, izdelava drugih tematskih podatkovnih slojev, georeferenciranje, medsebojna pretvorba vektorskih in rasterskih formatov), glavnih analitičnih in preiskovalnih tehnik (binarne karte, karte pogleda iz lokacije, iskanje optimalnih poti v prostoru, izdelava kart trendov, statistični testi signifikantnosti in korelacij itn.) ter kombiniranja kartografskih podatkovnih slojev z bazami podatkov. V seminarskem delu študentje na izbranih primerih samostojno izdelajo lastne projekte aerofotografskih in GIS analiz.

1. ALLEN K.M.S., GREEN S.W. in ZUBROW E.B.W. (ur.) (1990), Interpreting Space: GIS and Archaeology. Taylor & Francis 1990. (398 str.)
2. KWAMME K., OŠTIR-SEDEJ K., STANČIČ Z- in ŠUMRADA R. (1997), Geografski informacijski sistemi. ZRC SAZU – Ljubljana 1997, 1-162.
3. LOCK G. and STANČIČ Z. (ed..), Archaeology and Geographical Information Systems, Taylor & Francis 1995. (392 str.)
4. CONOLLY J., and LAKE M., Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge University press 2006. 338 str.
5. SLAPŠAK, B. (ed.). On the good use of geographic information systems in archaeological landscape studies : proceedings of the COST G2 WG2 Round Table, Ljubljana, l8 to 20 December 1998, (EUR, COST Action G2, 19708). Luxembourg: European Communities, 2001. (155 str.)
6. BROPHY, K., COWLEY, D. (eds.), From the Air, Stroud: Tempus 2005. (190 str.)
7. MUSSON, C., PALMER, R., CAMPANA, S., In volo nel pastto, Firenze: All'Insegna dell Giglio 2005. (300 str.)
8. FARINA, A. 1998 Principles and methods in landscape ecology (London Chapman & Hall), (256 str.)
9. BOWDEN, M (ed.), Unravelling the landscape. Stroud: Tempus 1999. (208 str.)
10. http://aarg.univie.ac.at/database/db.cgi