Etnologija Azije

Etnologija Azije

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Vsebina

Geografska opredelitev Azije in problem meja med Azijo in Evropo. Arheološko-zgodovinski in jezikovno-etnični pregled Azije. Etnogeneza azijskih ljudstev; prve kulture, kraljestva in imperiji. Delitve Azije (klimatska, jezikovna, gospodarska, religijska itd.). Tradicionalni načini življenja v azijskih regijah (JZ, V, J in JV Azija); gospodarstvo, bivališča, mesta, družbena organizacija, religija itd.). Zahodne reprezentacije Azije; družbeno-politična konstrukcija Orienta. Evropski kolonializem v Aziji. Dekolonizacija, nacionalizem, postkolonialne družbene spremembe (izbrani primeri). Etnografski primeri; sodobne antropološke teme na azijskih terenih (medkulturni konflikti, verske in zdravilske prakse, profesionalne skupine, birokracija, turizem, orientalizem danes, postkolonialna teorija itd.). Pri terenskem delu in ekskurzijah se študentje in študentke seznanijo s primeri klasičnih orientalizmov v Sloveniji.