Igra kot didaktično sredstvo

Igra kot didaktično sredstvo

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 10

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta

Pojem igre in njena smiselna uporaba pri pouku tujega jezika. Primernost igre za posamezno ciljno skupino - otroke, najstnike, odrasle.
Družabne igre. Igre za utrjevanje slovnice, besedišča, razumevanja in izražanja. Igre odkrivanja pravil.
Izdelava pravil za posamično igro. Izdelava učne priprave. Izdelava potrebnih pripomočkov za igro v razredu.
Preizkušanje in vrednotenje iger.

- Čok, L. et al.(1999): Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče R. Slovenije, 210 str. COBISS.SI-ID - 97848320
- Davis, P., Garside, B., Rinvolucri, M. (1998): Ways of doing. Cambridge: CUP, 171 str. COBISS.SI-ID - 9588066
- Silva, H. (2008) : Le jeu en classe de langue. Pariz: CLE International. COBISS.SI-ID - 38545250
- Weiss, F. (2002): Jouer, communiquer, apprendre. Pariz: Hachette. COBISS.SI-ID - 67605858
- Winnicott, D. W. (1999, prva izdaja 1971): Playing and Reality. New York: Routledge, 169 str. COBISS.SI-ID - 30082049
- Ostali aktualni spletni viri.