Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

Informacijska in komunikacijska tehnologija pri pouku nemščine

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, izr. prof. dr. Retelj Andreja

• Teoretična izhodišča uporabe IKT pri pouku nemščine, opredelitev terminologije;
• načrtovanje učnega procesa z uporabo IKT v skladu z učnimi načrti za tuje jezike;
• spoznajo okvire za merjenje digitalne kompetence učencev in učiteljev;
• programi za izvajanje e-izobraževanja;
• obstoječa e-gradiva na svetovnem spletu;
• orodja za izdelavo e-gradiv;
• naloge spletnega iskanja;
• mrežni projekti in partnerstvo razredov na spletu;
• referenčna gradiva: slovarji, enciklopedije, glosarji.

- Rösler, D., Würffel, N. (2014). Lernmaterialien und Medien. Dll5. Klett-Langenscheidt: München.
- Rösler, D., Würffel, N. (2010). Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 42: Blended Learning. Kombiniertes Lernen im Deutschunterricht. Hueber Verlag: Ismaning.
- Retelj, A. (2015). Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev : od poučevanja do učenja tujega jezika z IKT. Vzgoja in izobraževanje, letn. 46, št. 2/3, str. 73-78.
- Retelj, A. (2011). Kako s pomočjo uporabe interaktivne table razvijati učne strategije za učinkovitejše učenje besedišča v tujem jeziku?. Vestnik za tuje jezike, 2011, letn. 3, št. 1/2, str. 151-166.
- Druga ustrezna literatura, zlasti članki in prispevki v revijah in zbornikih.