Latinščina za italijaniste A2

Latinščina za italijaniste A2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi časov perfektove osnove – aktiv in pasiv), 3. deklinacija (samostalniki in pridevniki), nekateri števniki, deloma: oziralni, nedoločni, kazalni zaimki, nekateri vezniki (časovni, vzročni …), stopnjevanje pridevnika, tvorba in stopnjevanje adverba, particip prezenta in perfekta.
Latinska sintaksa: nekateri oziralni, vzročni in časovni odvisniki, pregled latinskih slovničnih konstrukcij, ki so se ohranile v romanskih jezikih in v italijanščini.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji italijanska leksika).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Italije).
Študenti nadaljujejo s spoznavanjem osnovnega besedišča (izbranega s posebnim poudarkom na latinskih etimologijah italijanske leksike), nadaljujejo s spoznavanjem jezikovnih univerzalij in nekaterih ključnih slovničnih struktur. Z njimi se seznanijo na podlagi posameznih poenostavljenih oz. prirejenih izvirnih stavkov ali kratkih besedil, s poudarkom na razvijanju razumevanja miselnih vzorcev družbenega, kulturnega in civilizacijskega okolja v antiki oz. spoznavanju antične kulturne dediščine.

1. Šega Ceh, B., študijsko gradivo
2. Cepon, R., Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005 COBISS.SI-ID - 220444672
3. Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003 COBISS.SI-ID - 123934208 ali BRADAC, F., Slovensko-latinski slovar, DZS, Ljubljana 1973 COBISS.SI-ID - 7424513

Priporočena literatura:
- Pepe L., Golin D., Corso di lingua latina. Dalla grammatica alla traduzione. Unita 14-25, Einaudi Scuola, Milano 2005
- Wiesthaler, F., Latinsko-slovenski slovar, Kres, Ljubljana 1993-2007.

Tujejezični slovarji, npr.:
- Calonghi, F., Dizionario Latino-Italiano, Rosenberg & Sellier Ed., Torino 1965
- Cortelazzo M., Zolli P., Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1991
- Antika – Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998
- Schmidt, J., Slovar grške in rimske mitologije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1995
- Grimal, P., Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003