Opisna slovnica nove grščine III

Opisna slovnica nove grščine III

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kavčič Jerneja

Vsebina

Opisna slovnica nove grščine III predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine II. Predmet je sestavljen iz vaj in predavanj (oboje v novogrškem jeziku).

Predavanja obravnavajo:
- izbrana poglavja novogrške opisne slovnice: novogrški glagolski vid; prehodnost in neprehodnosti; raba arhaičnih sklanjatvenih in spregatvenih vzorcev v novogrškem knjižnem jeziku.

Vaje so namenjene:
- poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča in frazeologije
- nadgrajevanju sposobnosti ustnega in pisnega sporazumevanja v novogrškem knjižnem jeziku

V okviru individualnega dela se obravnavajo izbrana leposlovna in neleposlovna besedila, napisana v sodobnem grškem jeziku.