Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Pedagoško vodenje izobraževalnih institucij

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

Vsebina

1. Management, šolstvo šola:
- Pojem in posebnosti šolskega managementa
- Nastanek in razvoj šolskega managementa
- Participativni model managementa. Značilnosti (vključevanje zaposlenih v oblikovanje šolske podobe; razvijanje zaupanja; teamska organiziranost; strokovnost in participacija).
- Omejitve in težave participativnega managementa

2. Kultura šole
- Pojem reda, pedagoškega režima, kulture in klime šole
- Značilnosti in ugotavljanje značilnosti šolske kulture
- Razvijanje timske kulture na šoli
- Poseganja pedagoga pri spreminjanju režima ter oblikovanju individualne podobe šole.

3. Ravnatelj in vodenje šole
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje; ravnatelj v različnih šolskih sistemih
- Ravnatelj in politika šole
- Moč in kompetence ravnatelja
- Stili vodenja šole;
- Osebnostne karakteristike in odlike
- Ravnatelj in motivacija učiteljev za sodelovanje

4. Šolsko zasnovano programiranje dela
- Organizacijski in politični razlogi decentralizacije; kaj je šolsko zasnovano programiranje; karakteristike šolsko zasnovanega programiranja; pojem kreativne šole in razvojne kulture.

5. Vizija šole
- Pojem vizije šole; načela načrtovanja šolske vizije; operativna struktura in področja načrtovanja šolske vizije.

6. Načrtovanje razvoja šole
- Definicija, značilnosti, razlike in povezanost vizije in razvojnih načrtov šole;
- Splošna narava, nameni in uporabnost razvojnih načrtov
- Analiza etap razvojnih načrtov (ocena- audit, definicija- redefinicija, izdelava razvojnega načrta in zagotavljanje pogojev (financiranje), uresničevanje; spremljanje, evalvacija, poročanje)

7. Šolski svetovalni delavec in ravnatelj
- Faktorji, ki vplivajo na položaj svetovalnega delavca in odnos ravnatelja do svetovalnega delavca.
- Načela strokovno korektnega sodelovanja med njima pri koncipiranju in usmerjanju pedagoškega režima dela na šoli.