Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil

Pregled najstarejših (cerkveno) slovanskih besedil

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Opredelitev osnovnih pojmov in izrazov s področja besediloslovja. Razmejitev pojmov: arhetip, protograf, prepis, redakcija. Značilnosti bogoslužnih, hagiografskih, apokrifnih, letopisnih, pravnih besedil, individualnih zapisov in besedil vsakdanje pismenosti. Razmerje in soodvisnost vsebine in jezika. Pregled najstarejših slovanskih bogoslužnih in posvetnih rokopisnih besedil, nastalih na področju slovanskega pravoslavja in na območju nekdanje latinske liturgije. (Staro)cerkveno-slovanska kanonska in druga besedila. Pojavitev tiskarstva in najstarejša tiskana besedila pri Slovanih. Tekstološka analiza izbranih besedil po posameznih slovanskih jezikih.

Temeljna literatura:
R. Krajčovič, Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. Bratislava 1979. 185 str.
Lihačev, D. S.: Tekstologija na materiale russkoj literatury X–XVII vekov. Moskva 1962, 554 str.
Lihačev, D. S.: Issledovanija po drevnerusskoj literature. Leningrad 1986. 1–166.
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa, 1984. 93–166.
J. Porák, Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. – 18. století). Praha 1979. 29–166.
S. Słoński, Wybór tekstów starosłowiańskich (starobułgarskich). Lwów 1926. 94 str.
E. Siatkowska, J. Siatkowski, Wybór tekstów staroczeskich. Warszawa, 1967. 177 str.
S. Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930. 320 str.
Žukovskaja, L. P.: Tekstologija i jazyk drevnejúih slavjanskih pamjatnikov. Moskva 1976. 367 str.

Priporočljiva literatura:
Angelov, B.: Iz starata b´´lgarska, ruska i sr´´bska literatura. I-III. Sofija 1967-1978.
Brižinski spomeniki – Monumenta Frisingensia. Ljubljana 2004.
Dostál, A.: Stará cirkevněslovanská literatura, smysl jejiho vývoje a literární problém. Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1968. 225–228.
F. W. Mareš, An Anthology of Church Slavonic Texts of Western (Czech) Origin. Munchen, 1979.
Mošin, V.: Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov in Zoisov cirilski fragment iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana 1971.
D. Petkanova: Starob´´lgarska literatura IX-XVIII vek. Sofija 1992.
W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrócław, 1967.

Teksti:
Izbrana besedila iz (staro)cerkvenoslovanskih spomenikov. Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov. Odlomki najstarejših slovanskih besedil.