Prevajanje 1

Prevajanje 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Geršak Marija Uršula, prof. dr. Markič Jasmina

Opredelitev prevodoslovja in tolmačeslovja. Zgodo-vina prevajanja in tolmačenja. Sodobne traduktolo-ške in tolmačeslovne teorije.

Vrsta in raba slovarjev ter drugih pripomočkov pri prevajanju.
Prevajanje strokovnih besedil iz španščine v sloven-ščino in obratno.
Splošni in specifični problemi prevajanja neumet-nostnih besedil.
Usvajanje specifičnih strokovnih terminologij.
Kulturno pogojene razlike med izvirnikom in pre-vodom.
Sistematiziranje posebnosti, ki pri prevajanju pov-zročajo največ težav.
Analiza in primerjava prevodov.
Osnove konsekutivnega tolmačenja.

BAIGORRI JALÓN, Jesús (2000): La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión. De París a Nuremberg. Granada: Comares
GARCÍA YEBRA, V. (2004): Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor. Madrid: Gredos
GARCÍA YEBRA, Valentín. (1982): Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos
GORJANC, Vojko (ur.). Slovensko tolmačeslovje Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
HURTADO ALBIR, A. (2001): Traducción y traductología. Madrid: Cátedra
LEÓN, Mario (2000): Manual de interpretación y traducción. Madrid: Luna
MARKIČ, Jasmina, LJESKOVAC, Nevenka (2011): Konferenčna terminologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filo-zofske fakultete.
MIGUEL, Elena de (ur.) (2009): Fronteras de un diccionario: las palabras en movimiento, (Cilengua, 3). San Millán de la Cogolla: Instituto historia de la lengua.
MOYA, Virgilio (2004): La selva de la traducción. Madrid: Cátedra
NEWMARK, Peter (1992): Manual de traducción. Madrid: Cátedra-Lingüística
PAMIES BERTRÁN, Antonio (ur.), LUQUE DURÁN, Juan de Dios (ur.) (2007): Interculturalidad y lenguaje. 2, Iden-tidad cultural y pluralidad lingüística, (Collectae). Granada: Granada Lingvistica
PENAS IBÁNEZ, Ma. Azucena (ed.) (2015), La traducción. Nuevos planteamientos teórico-metodológicos. Ma-drid: Síntesis
RUIZ CASANOVA, José Francisco (2000): Aproximación a una historia de la traducción en Espana. Madrid: Cátedra

Dvojezični špansko-slovenski in slovensko- španski slovarji.
Enojezični španski slovarji (npr. Diccionario de la lengua espanola - Real Academia Espanola, Diccionario pan-hispánico de dudas – RAE, Gran diccionario de uso del espanol actual SGEL, Diccionario de uso del espanol actual CLAVE, Diccionarios VOX, Larousse in drugi)
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU, DZS
Slovenski pravopis (v knjižni ali elektronski obliki), Ljubljana: SAZU
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli. / The literature will be subject to update.