Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo

Primerjalna religiologijo z uvodom v religiologijo

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Škamperle Igor, izr. prof. dr. Zalta Anja

Vsebina

Predmet predstavi študentom široko in kompleksno problematiko religije kot avtonomnega družbenega in kulturnega področja. Študenti se temeljito seznanijo z osnovnimi pojmovnimi kategorijami, ki omogočajo misliti simbolni religiozni svet, ne glede na specifičnosti posameznih civilizacijskih ali zgodovinskih kontekstov. Na ta način predmet podaja osnovno teoretsko ogrodje za razumevanje religioznih pojavov v družbi in zgodovini. V tem smislu obravnava obče religiološke pojme kot so sveto-profano, kolektivna in osebna vera, mit, žrtvovanje, obred, simbol, nadnaravno, božje, politeizem, monoteizem, ateizem, sveti časi, sveti kraji in sakralne lokacije ali objekti, molitev, daritev, odrešenje. Študij osnovnih pojmov in posameznih razvojnih oblik ob tem pokaže tudi na tesno povezanost religij(e) z razvojem civilizacij(e), kultur(e), filozofij(e) in umetnosti ter oblikovanjem družbenih vezi. S tega vidika uvaja tudi v poznavanje svetovnih in drugih značilnih religij.