Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino

Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gacoin-Marks Florence Lucienne

Vsebina

Seminar se prične s kratkim uvodom o literarnem prevajanju in o prevodoslovnih teorijah. Nato pod vodstvom učitelja študentje prevajajo izbor odlomkov iz slovenske književnosti. Sledi razprava o prevedkih. Poudarek je na individualnem delu, učitelj študentovo delo popravlja, šele potem predlaga lastne rešitve.