Psihologija organizacijske dinamike

Psihologija organizacijske dinamike

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina

Predmet se osredotoča na socialne in psihološke procese, ki potekajo v delovnih okoljih, tudi skozi časovno perspektivo. Predstavlja nadgradnjo predmeta Organizacijska psihologija:
(i) Organizacija kot odprt sistem
(ii) Življenjski ciklus organizacije in spremembe v času
(iii) Socialni kontekst kot determinanta individualnega in skupinskega organizacijskega vedenja
(iv) Ranljive skupine in delo: zgodovinske in sodobne neenakosti v povezavi z delom, vključevanje in preprečevanje diskriminacije
(v) Izbrana poglavja: privabljanje/ izbor/ motiviranje/ nagrajevanje/ zadrževanje kadrov skozi perspektivo organizacijske dinamike

- Babnik, K. (2013). Pristopi k razlagam kontekstualnih determinant organizacijskega vedenja. V: V. Dermol (ur.). Sodobni izzivi managementa človeških virov (str. 73–84). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije.
- Dermol, V., Babnik, K., Trunk Širca, N. (2015). Intergenerational programming: An imperative for today's workplace. V: Rakowska, Anna (ur.), Babnik, K. (ur.). Human resources management challenges: Learning & development. Electronic ed. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, str. 155-176.
- Thompson, P. in McHugh, D. (2009). Work organisations: a critical approach, 4. izdaja. New York: Palgrave Macmillan (izbrana poglavja).
- Izbrani znanstveni članki