Razvoj kadrov in karierno svetovanje

Razvoj kadrov in karierno svetovanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela, izr. prof. dr. Kohont Andrej

Opredelitev predmeta: od kadrovske politike do razvoja človeških virov, vloga upravljanja človeških virov v podjetju, razvoj področja v Sloveniji in v svetu.
Dileme razvoja in načrtovanja človeških virov na nacionalni ravni. Temeljna načela načrtovanja izobraževanja in razvoja človeških virov, namen načrtovanja razvoja človeških virov: koga naj zadovolji (posameznika, družbo). Različna področja načrtovanja izobraževanja in načrtovanja človeških virov
Metode in tehnike načrtovanja izobraževanja in razvoja človeških virov.
Potrebe po izobraževanju (nacionalna, podjetniška raven), metode in tehnike ugotavljanje potreb po izobraževanju na nacionalni in na podjetniški ravni (sistemizacija del in opravil, opis del, razgovori z delavci in menedžerji, pregled dokumentacije, plani in načrti organizacije ...). Pogoji, ki spodbujajo ali ovirajo ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetjih.
Upravljanje človeških virov (uvajanje, izobraževanje, usposabljanje, razvoj kariere, izbira programov izobraževanja in usposabljanja, informacijski sistem in podatkovne baze, spremljanje izobraževanja zaposlenih), zakonske in druge podlage. Zaščita podatkov. Evalvacija razvoja človeških virov.

- Kavran, D., Florjančič, J.: Kadrovska funkcija - management, Moderna organizacija, Kranj, junij 1992 (I. del, poglavja A.2., A.3., A.4., B.1., B.2., B.3., B.4., C. 4 DO C.7., III. del, poglavja A., C. in D.)
- Mohorčič Špolar, V.A, Ivančič, A.: Potrebe po izobraževanju odraslih, Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana, 1996. (Poglavja: Opredelitev potreb po izobraževanju odraslih, klasifikacija in prijemi pri njihovem ugotavljanju, Instrumenti za spremljanje izobraževanja odraslih, Sistem spremljanja izobraževanja odraslih, Potrebe po neformalnem izobraževanju odraslih).
- Pace, R.W.,Smith, P.C., Mills, G.E.: Human Resource Development, The field, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1991. (Poglavja 1 do 9).
- Singer, M. R.: Human Resource Management, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1990. (Poglavje 4 - Human Resource Planning, Forecasting Human Resource Needs, poglavji 6 in 7 ter poglavje 15).
- Potrebe po izobraževanju odraslih: Mohorčič Špolar, V.A., RP Izobraževanje odraslih kot dejavnik razvoja Slovenije, raziskovalno poročilo 6, Andragoški center Slovenije, Ljubljana, 31. 3. 1994. (Poglavje I. - Teoretična izhodišča in metodološki pristopi pri ugotavljanju potreb po izobraževanju odraslih, Poglavje II/3 - Potrebe po izobraževanju v podjetjih in zavodih, II/4 - Potrebe po neformalnem izobraževanju in Poglavje III.).
- Lipičnik, B.: Človeški viri in ravnanje z njimi, Ekonomska fakulteta, Ljubljana 1997.
- Mohorčič Špolar, V., A. (2001): Kakovost človeškega kapitala v Sloveniji, Andragoška spoznanja, št. 1, 2001, letnik 7, str. 78 -85.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from national and international literature accessible in libraries and Internet.