Romunščina III

Romunščina III

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. dr. Jieanu Ioana-Carmen

Vsebina

Pridobivanje ustreznih kompetenc v romunščini kot tujem jeziku na ravni B1 v skladu z določili Sveta Evrope za to raven v Skupnem evropskem jezikovnem okviru: Razumevanje standardnih pisnih besedil v eni od stalnih sporočanjskih oblik v rabi.
Razumevanje standardnih ustnih besedil v nezaznamovani, jasni in naravni izgovorni obliki, ki so pogosta v rabi v predvidljivih govornih položajih (televizija, radijska poročila, diskusije in razprave).
Pridobivanje zmožnosti za samostojno rabo pisnih ter govornih spretnosti v pogostih sporazumevalnih položajih z jasno izraženim sporočanjskim namenom (utemeljevanje, pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).
Poglobljeno učenje kulturno-civilizacijskih značilnosti Romunije: branje romunskih leposlovnih besedil v izvirniku, poslušanje romunske glasbe, spoznavanje različnih zgodovinskih in zemljepisnih značilnosti romunske folklore.
V procesu pridobivanja sporazumevalne zmožnosti je poseben poudarek namenjen naslednjim prvinam iz jezikovnega (slovničnega sistema):
- Samostalnik: sklon – rodilnik (vezljivost predlogov z rodilnikom); sklon - dajalnik (vezljivost predlogov z dajalnikom), predmet v dajalniku; tožilnik (osebni in neosebni tožilnik, zveza predmeta v tožilniku s predlogom pe, podvajanje direktnega/indirektnega predmeta z naslonskimi oblikami osebnih zaimkov; zvalnik.
- Člen: svojilni člen (al/ a/ ai/ ale); kazalni člen (cel/ cea/ cei/ cele).
- Pridevnik: ujemanje med pridevnikom in samostalnikom; vrstni red v stavku.
- Zaimki: osebni zaimki – dolga in kratka oblika zaimkov, osebni zaimki v rabi in pregibnost po spolu, številu, sklonu, svojilnem dajalniku; obratno svojilni zaimki; kazalni zaimki; vprašalni zaimki; nikalni zaimki.
- Glagol: naklon: indikativ (imperfekt, pluperfekt), pogojnik, gerundij, pasiv.
- predlogi: predlogi za rodilnik, dajalnik in tožilnik.
- Vezniki.
Besedišče: izobraževanje, zasebno življenje in prosti čas, nakupovanje, potovanja, zdravje, delo in poklic, pridobivanje in dajanje informacij; odnosi in občutja; vplivanje na čustva; vplivanje na odzive.