Socialne zvrsti slovenskega jezika

Socialne zvrsti slovenskega jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Delitev socialnih zvrsti slovenskega jezika v Slovenski slovnici in Slovenskem pravopisu na knjižne in neknjižne. Teoretična podlaga za tako delitev. Pregled še nekaterih drugih pristopov, in sicer poleg strukturalističnega še genetskojezikoslovnega, sociolingvističnega, pragmatičnega in variantnojezikoslovnega. Terminologija obravnavanih pristopov.
Vzroki za nastanek socialnih zvrsti oz. variant govorjenega jezika. Vprašanje socialnozvrstnosti slovenskih narečij. Zunajjezikovni dejavniki za nastanek slovenskih narečij in sodobna klasifikacija. Spoznavanje pojmov: narečna skupina, narečje, krajevni govor ter uveljavljenih domačih in mednarodnih terminov s področja dialektologije.
Raba in vrednotenje posameznih socialnih zvrsti.
Pregled transkripcij govorjenega jezika in zapisovanje le tega v poenostavljeni transkripciji.