Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 1: Srbski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v srbščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih.

I. Klajn, 2005: Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Ž. Stanojčić, L. Popović, 2020: Gramatika srpskog jezika – za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike.

M. Pešikan, J. Jerković, M. Pižurica, 2017: Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

M. Vujanić i dr., 2011: Rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.