Temelji slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Temelji slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, red. prof. dr. Simoniti Vasko

Vsebina

Poudarjeni so naslednji tematski sklopi: oblikovanje deželnih stanov in monarhično-stanovski dualizem, vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti, politična razdelitev slovenskega etničnega ozemlja, demografska gibanja od srede 15. do srede 18. stoletja, gospodarski razvoj v 15. in 16. stoletju, turški vpadi v 15. stoletju, kolonizacija Uskokov, razvoj vojaške organizacije in povezovanje notranjeavstrijskih dežel, mesta in meščanstvo, položaj podložnika in kmečki upori; cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije, protestantizem do prve slovenske knjige in prevoda Biblije, deželno knežja protireformacija in katoliška obnova, konfesionalni absolutizem; turški vpadi v Prekmurje v 17. stoletju, avstrijsko-beneška vojna, gospodarska kriza 17. stoletja, razslojevanje kmečkega prebivalstva, značilnosti zemljiškega gospostva v 17. in 18. stoletju, kmečki upori v 17. in začetku 18. stoletja, spremembe v strukturi plemstva, porast praznoverja in čarovništvo, kulturni razcvet v drugi polovici 17. stoletja, višek baroka, vloga Trsta, uveljavitev pravnega absolutizma, gospodarski razvoj v prvi polovici 18. stoletja, terezijanske reforme in njihov pomen.