Uporabna slovenščina

Uporabna slovenščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Tivadar Hotimir

Na osnovi različnih besedilnih vrst študentje podrobneje analizirajo slovenski jezikovni sistem (fonetika, morfologija, leksikologija, sintaksa in pravorečje ter pravopis) in kritično vrednotijo različne jezikovne značilnosti v različnih zahodnoslovanskih jezikih. Študentje se usposobijo za kakovostno pisno in govorno izražanje (uporaba različnih elektronskih orodij – od slovarjev, e- pravopisa do korpusa in fonetično-analitičnih avdio-videoprogramov) v najzahtevnejših knjižnih besedilih (tudi znanstvenih), pri tem pa ta besedila znajo primerjati z drugimi besedilnimi vrstami. Študentje spoznavajo razlike in podobnosti s primerjanjem istih besedilnih vrst v različnih zahodnoslovanskih jezikih in slovenščini, primerjajo prevode enakih besedil v študirajočih slovanskih jezikih (npr. različna evropska uradovalna besedila v slovenščini in slovaščini) in izvedejo kontrastivno analizo prevodov različnih književnih in drugih besedilnih vrst. Študentje svoje znanje zahodnoslovanskih jezikov (slovaščine, češčine, poljščine) uporabijo pri tvorjenju slovenskih besedil (povzemanje, prevajanje, tolmačenje, pisanje seminarjev) in s pomočjo mentorja pripravijo samostojen seminarski nastop ter seminarsko nalogo.

- De Beaugrande, Robert, Dressler, Wolfgang: Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park, 1992. COBISS.SI-ID 1626888
- Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V. Ljubljana 1970-1991 (tudi elektr. izd.) COBISS.SI-ID - 5680645
- Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU - ZRC SAZU, 2001 (tudi elektr. izd.) COBISS.SI-ID 114023936
- Tivadar, Hotimir. Vprašljivost nekaterih »večnih resnic« v govorjenem slovenskem knjižnem jeziku – na primeru samoglasnikov. Phonetica pragensis XI – Acta Univesitatis Carolinae Philologica 2. Praha: Charles University in Prague, The Carolinum Press, 2008, str. 59–74. COBISS.SI-ID - 38424162
- Tivadar, Hotimir. Podoba in funkcija govorjenega knjižnega jezika glede na neknjižne zvrsti. Obdobja, Metode in zvrsti, 22. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 437–452. COBISS.SI-ID - 216918272
- Tivadar, Hotimir. 2015: Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Jezik in slovstvo 60, št. 3/4. 161–172, 252. COBISS.SI-ID 746756
- Tivadar, Hotimir. 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu: govorno neznanje in z njim povezana socialna diferenciacija. Slovenščina danes. - Letn. 52, št. 7/8 (2016), str. 135-150. COBISS.SI-ID 4184411
- Portal Fran. www.fran.si
- Hotimir Tivadar, 2003: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. V: GAJDA, Stanislav (ur.), COBISS.SI-ID - 22292578
- Hotimir Tivadar, Urban Batista, 2019: Fonetika 1. Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 299696384
- Hotimir Tivadar, 2012: Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost. Slavistična revija. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2012, letn. 60, št. 4, str. 587-601. COBISS.SI-ID 761092

Poleg navedene temeljne literature še jezikoslovne monografije (slovar in pravopis), ki so jih spoznavali že med študijem na svoji primarni študijski smeri in ki jih bomo sproti aktualizirali na predavanjih. Viri bodo tudi književna dela, pisni in govorjeni mediji in posnetki javnega govora, dostopni v medijih in knjižnicah ali samostojno pridobljeni, spletne strani v različnih jezikih, predvsem pa bodo aplicirana tista spoznanja, ki so jih študentje spoznali pri svojih temeljnih predmetih literature in jezikoslovja.