Zgodovina izobraževanja odraslih

Zgodovina izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih in njenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri in kritika virov za zgodovino izobraževanja odraslih.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu (Gratan, Pöggeler, idr.). Pomen »naravnega« učenja. Razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja. Pomen izobraževanja odraslih za razvoj človeške skupnosti in vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov (stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle. Razvoj institucionalizacije izobraževanja odraslih.
- Formalno in neformalno izobraževanje ter vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja, idr.). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, idr.. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Edukativne ideje v renesansi (Macchiavelli, Campanella, idr.), humanizmu (Roterdamski, Moor, idr.), v reformaciji (Luther, Reuchlin, Hutten, Trubar, idr.) in protireformaciji. Začetki množičnega opismenjevanja odraslih.
- Izobraževanje odraslih v obdobju prosvetljenstva (Komensky, Leibnitz, Locke, Rousseau, Condorcet, idr.) in razvoj ekstenzivne prosvetiteljske literature ter njen vpliv na funkcionalno pismenost odraslih.
- Pomen klasicizma, idealizma in romantike za izobraževanje odraslih (Herder, Pestalozzi Schiller, Fichte, idr.).
- Razvoj institucionalnega formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v svetu konec 18. in v 19. stoletju. Prve institucije za izobraževanje odraslih na Danskem. Razvoj izobraževanja odraslih v Angliji. Institucionalni razvoj izobraževanja odraslih na Švedskem. Razvoj in značilnoti dopisnega izobraževanja odraslih v svetu.
- Začetki institucionalnega formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Sovjetski zvezi in v ZDA v 19. in v začetku 20. stoletja ter značilne vrste, oblike in metode izobraževanja odraslih. Razvoj in značilnosti začetnega izobraževanja odraslih na daljavo.
- Vplivi delovanja formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih v svetu na razvoj formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih na Slovenskem ter značilne oblike in metode izobraževanja.
- Nastanek permanentnega izobraževanja odraslih v svetu in nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v svetu in pri nas.

- Bezenšek, J., Jug, J. in Lipnik J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 3. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 25.
- Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje razsvetljenstva. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 2. zvezek, Moderna organizacija. Kranj, str. 176.
- Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1998). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 6. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 172.
- Jug, J. (2000). Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774-1918). Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih. 10. zvezek. Moderna organizacija, Kranj, str. 472.

Priporočena literatura:
- Jarvis, P. (1991). Twentieth Century Thinkers in Adult Education. Routledge. London and New York, str. 214.
- Benn, R. in Fieldhouse, R. (1998). The Role of Adult Learning in Promoting Active Citizenship in Britain in the Twentieth Century. Adult Education and Democratic Citizenship II. Impuls Publisher Krakov, str. 41-50.
- Müller, H. – J. (1996). Erwachsenenbieldung in Europa. Reflexion zum Bildungsbegriff. Erwachsenenbildung als Brücke zu einem größeren Europa. Peter Lang Band 29, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, str. 63-77.
- Pöggeler , F. (1998). Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland 1848 – 1900. Erwachsenenbildung von 1848-1900. Verband Österreichischer Volkshochschulen Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle. Studien Verlag, Wien, str. 25-46.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.