Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost

Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar - književnost

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Krevel Mojca

Predmet se osrednja na naslednje vsebinske točke:
- raziskovalno delo v književnosti (vrste, teoretična izhodišča, metodološki postopki);
- teoretični modeli in njihova vloga pri razumevanju književnih pojavov;
- teoretična izhodišča raziskovanja, uporabljene metode in interpretacija rezultatov;
- raziskovalni projekt (opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, diskusija in interpretacija rezultatov, zaključek);
- zbiranje in obdelava gradiva;
- interpretacija raziskovalnih rezultatov, diskusija.

Klarer, Mario. 1999. An Introduction to Literary Studies. London: Routledge. COBISS.SI-ID - 11013730
Virk, Tomo. 1999. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID - 104598016
Waugh, Patricia 2006. Literary Theory and Criticism: An Oxford Guide. Oxford: Oxford UP. COBISS.SI-ID - 35912290
Študent izbere literaturo glede na njegov raziskovalni projekt.