Latinščina I

Latinščina I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

- osnovne morfološke ter posamezne sintaktične zakonitosti latinskega jezika
- osnovne slovnične strukture
- pravilno branje latinskih besedil po pravilih klasične in tradicionalne izgovarjave
- osnovno besedišče
- pomenski razvoj posameznih besed, ki so v rabi kot tujke, zlasti v strokovni terminologiji humanističnih ved (v skladu z izbranim gradivom)
- tvorba pravilnih oblik, besednih zvez in krajših stavkov v skladu z jezikovnimi pravili klasične latinitete;
- prepoznavanje latinskih slovničnih struktur in iskanje njihovih paralel v posameznih živih evropskih jezikih;
- samostojna uporaba latinskih priročnikov
- razumevanje in slovenjenje preprostih (prirejenih) izvirnih latinskih besedil
- razumevanje prisotnosti klasične antike in latinskega humanizma v evropski kulturi

Temeljna literatura / basic literature:
- A. Keller, S. Russell: Latinščina od besed do branja I (učbenik in delovni zvezek). Prev. in prir. D. Movrin. Ljubljana 2011
- S. Kopriva: Latinska slovnica; Ljubljana 1989, str. 21-65
- R. Čepon: Mala latinska slovnica, str. 11-31

Pomožna literatura / further literature:
- Breda Čop, Aurea Roma; Ljubljana 2000, str. 12-93
- Pierre Grimal, Latinska književnost, Goga, Novo mesto 2003, 141 str.