Lektorske vaje iz češkega jezika 2/1

Lektorske vaje iz češkega jezika 2/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

Študentom bodo prek vaj predstavljeni težji primeri iz oblikoslovja (nepravilne sklanjatve, stopnjevanje ...). Ob vajah, vezanih na glagolsko vezljivost, študentje spoznavajo zakonitosti češke skladnje in rabo predlogov v češčini, hkrati bogatijo besedni zaklad. Pri urah, namenjenih konverzaciji, spoznavajo tudi težja besedila v češkem jeziku, srečajo se z umetnostnim in strokovnim besedilom.
Skozi različne oblike konverzacije (pogovor, razprava, govorni nastopi, tvorba besedil) razvijajo kompetence ustnega in pisnega sporazumevanja.

Del ur pri tem predmetu je namenjen vajam iz prevajanja v slovenščino, pri čemer so besedila, ki jih študentje prevajajo v drugem letniku, manj zahtevna, usmerjena zlasti na spoznavanje češke družbe in kulture.
Študentje se učijo dela z različnimi viri in literaturo, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma. Prevajanje je izključno enosmerno – iz češčine v slovenščino.