Lektorske vaje iz češkega jezika 3/1

Lektorske vaje iz češkega jezika 3/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

Študentje bodo ob lastnih pisnih in ustnih izdelkih ter vajah spoznavali skladenjsko raven češčine in njene stilistične variante. Ob različnih besedilih jim bo predstavljena zvrstnost češkega jezika.
Pri urah, namenjenih konverzaciji, spoznavajo in se učijo uporabljati različne govorniške strategije, znajo argumentirati oziroma zagovarjati svoja stališča.
Skozi različne oblike konverzacije (pogovor, razprava, govorni nastopi, tvorba besedil) razvijajo kompetence ustnega in pisnega sporazumevanja.

Polovica ur pri predmetu je namenjenih prevajanju v slovenščino. Besedila, ki jih študentje prevajajo v tretjem letniku, so zahtevnejša in segajo na najrazličnejša področja rabe češkega jezika (poudarek na strokovnih in esejističnih besedilih, delno tudi umetnostnih).
Študentje prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma.