Metodologija

Metodologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

Uvod.
Osnovne metode pedagoškega raziskovanja.
Vrste pedagoških raziskav.
Empirične in teoretske raziskave. Deskriptivne in eksplikativne raziskave. Temeljne in uporabne raziskave. Razvojne raziskave. Evalvacijske raziskave. Longitudinalno in transverzalno raziskovanje. Zgodovinske raziskave.
Induktivna in deduktivna spoznavna pot na področju vzgoje in izobraževanja. Viri pedagoških raziskav.
Faze neeksperimentalne empirične raziskave.
Postopki zbiranja podatkov v pedagoškem raziskovanju: ankete intervjuji, merske lestvice, lestvice stališč, sociometrični postopki in sistematično opazovanje, inštrumenti za merjenje znanja. Uporaba literature pri raziskovanju. Vsebinski izpiski iz virov. Bibliografski podatki o virih. Dokumentiranje citatov, povzetkov in ostalega z ustrezno navedbo virov.
Poročilo o raziskavi. Struktura poročila pri temeljnih vrstah raziskav.
Temeljne značilnosti kvalitativne metodologije.
Primerjava kvantitativne in kvalitativne metodologije z ontološkega in epistemološkega vidika.

Vrste kvalitativnih raziskav:
- študija primera,
- akcijske raziskave,
- biografske raziskave,
- metodologija predmetno zasnovane teorije.

Glavne faze poteka kvalitativne raziskave:
-opredelitev problema,
- pojasnitev teoretičnega okvira,
- izbor enot raziskovanja,
- zbiranje empiričnega gradiva,
- urejanje gradiva,
- kvalitativna analiza in interpretacija,
- izdelava poročila o raziskav.

Možnosti kombinirane uporabe kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskovalnem delu.