Metodologija psihološkega raziskovanja

Metodologija psihološkega raziskovanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Šemrov Ana, doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Bucik Valentin

1. Vedenjska znanost in problemi preučevanja vedenja; psihologija kot empirična veda; znanstvena metoda,
2. Raziskovalni koraki
a) Razvijanje ideje: brskanje po literaturi, uporaba bibliografskih baz podatkov (COBISS, PsycINFO, ScienceDirect, Google Scholar …); opredelitev raziskovalnega problema; znanstvena hipoteza
b) izbor raziskovalne strategije: raziskovalne metode v psihologiji; empirična vs. teoretsko pregledna študija; presečno vs. longitudinalno raziskovanje
c) izdelava raziskovalnega načrta (eksperimentalni, kvazieksperimentalni, korelacijski in drugi neeksperimentalni načrti, študija primera, klinična metoda; izbor udeležencev, pripomočkov, priprava na izvedbo; načini zbiranja informacij: opazovanje, razgovor, anketa, testi, vprašalniki, lestvice, inventarji, projekcijske tehnike)
č) izvedba raziskave; konceptualna vprašanja psihološkega merjenja
d) analiza in prikaz rezultatov
e) poročanje o raziskavi (pravila APA, pisanje poročila, druge vrste komunikacije izsledkov; sestava poročila o raziskavi, elementi raziskovalnega poročila; načela čistega in konciznega sloga pisanja; navedba referenc; priprava rokopisa za objavo)
3. Etika v raziskovalnem procesu v psihologiji